Newsletter Asociace Dítě a Rodina – září 2021

Vážení kolegové a kolegyně, přátelé a příznivci,

uplynulý půlrok byl skutečně hektický, ale dosáhli jsme přijetí novely zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Dětské domovy mají nyní tři roky na to, aby se postupně transformovaly na specializovaná zařízení, než v roce 2025 dojde k výraznému omezení umisťování dětí do tří let do ústavní péče. Zároveň přináší navýšení finanční podpory pro pěstouny, doprovázející organizace, ZDVOP a mladé dospělé.

Obsahuje bohužel i některé problematické body, zejména snížení příspěvku pro nezprostředkované pěstouny. Přesto se domníváme, že pozitiva novely převažují nad jejími negativy, a hodnotíme ji tedy jako přínosnou. V případě jejího nepřijetí by totiž byly všechny tyto změny odloženy o několik dalších let. V následujících měsících budeme podporovat implementaci novely do praxe, aby veškeré změny proběhly hladce pro děti, pěstouny i další zúčastněné strany.

Aktivity Asociace týkající se novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Na konci března jsme vás informovali, že novela prošla druhým čtením a třetí čtení jsme očekávali v červnu. Mezitím jsme se účastnili kulatého stolu poslankyně Aulické a Pastuchové v Poslanecké sněmovně. 16. června jsme poslancům zaslali výzvu k urychlenému projednání, přesto bylo třetí čtení odkládáno až do mimořádné schůze, která proběhla teprve 6. srpna. Ještě před ním jsme poslancům zaslali výzvu k podpoře pozměňovacích návrhů na navýšení příspěvku na doprovázení.

Díky vytrvalé spolupráci pracovní skupiny, jejíž součástí byla Asociace, poradní tým Olgy Richterové (Piráti) a zástupci organizací Lumos, Dobrý start, Natama a Nadace J&T, se novela dostala v srpnu do Senátu. Zde jsme navázali úzkou spolupráci se senátorkou Miluší Horskou, předsedkyní sociálního výboru Senátu PČR. Senát po urgenci Asociace novelu schválil a 24. září ji také podepsal prezident republiky Miloš Zeman. Stalo se tak pouhé dva týdny před volbami do Poslanecké sněmovny, které by návrh na změnu zákona shodily ze stolu. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, bez jejichž pomoci by k tomuto posunu nedošlo.

Mimořádné odměny sociálním pracovníkům

Stejně jako v minulém roce i letos Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo mimořádné odměny sociálním pracovníkům v sociálních službách za jejich nasazení během pandemie Covid-19. Bohužel, ani letos na tyto odměny nedosáhli pracovníci v sociálně-právní ochraně dětí. V březnu jsme ministryni Janě Maláčové zaslali už druhý dopis, ve kterém jsme žádali nápravu této situace. Na konci dubna jsme obdrželi odpověď, v níž ministryně naši žádost sice nezamítla, ale ani neslíbila podniknout žádné konkrétní kroky. Na tento dopis jsme tedy reagovali, avšak naše požadavky byly v červenci zamítnuty stanoviskem MPSV. Na rozdílné přístupy v odměňování sociálních pracovníků budeme upozorňovat i nadále.

Překlad videí Centra pro vývoj dítěte Harvardovy univerzit​y

Asociace požádala Centrum pro vývoj dítěte Harvardovy univerzity o možnost přeložit krátká videa o raném vývoji mozku, toxickém stresu a dětských traumatech. Díky spolupráci Nadace Sirius a odbornému zajištění PhDr. Lenky Šulové, finanční podpoře Nadace J&T, MPSV, společností Nationale-Nederlanden a České Radiokomunikace, a.s., můžeme české široké veřejnosti zpřístupnit závěry světových kapacit v těchto oblastech.

Spolupráce s dalšími subjekty

V květnu jsme se zúčastnili jednání iniciativy Za bydlení k desateru dobrého zákona o dostupném bydlení. Dobrý start uspořádal sérii odborných diskusí k transformaci náhradní rodinné péče, kde jsme byli také přítomni. Předseda David Svoboda vystoupil na panelové diskusi Lumos „Změny v systému péče o ohrožené děti“. V rámci podpory přijetí novely jsme se zapojili do aktivit iniciativy Vyrůstat doma. Účastnili jsme se happeningu „Vyrůstat doma, ne v ústavu“ a na něj jsme navázali akcí „Happening pokračuje: umění na náměstí, děti domů“. Podpořili jsme mezinárodní konferenci Dítě v péči příbuzného.

Na základě otevřeného dopisu, který jsme v lednu poslali zástupkyni veřejného ochránce práv, došlo v červnu k osobnímu setkání. Předali jsme zkušenosti z praxe a zástupkyně přislíbila na podzim uspořádat kulatý stůl se všemi subjekty, které se podílí na stanovení kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou. Na toto téma proběhl seminář „Bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou“ pořádaný Institutem rodinné péče Natama, Domem otevřených možností a našimi organizacemi Amalthea a Latus pro rodinu.

Organizace Lumos ve spolupráci s Charitou ČR vydala v květnu výzkumnou zprávu o kapacitách sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Podpora ohrožených rodin v české republice“.

Členství v Asociaci a její organizace

Během léta se Asociace na krátkou dobu rozrostla na 89 členů, když se naším členem stalo Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s., v Ostravě. Vzhledem k letošnímu zavedení členského poplatku však očekáváme mírné snížení počtu členů, čtyři organizace již požádaly o ukončení spolupráce. V současné době poplatek uhradilo 71 organizací.

V červnu jsme též obdrželi výrok auditora a vydali jsme Výroční zprávu za rok 2020.

Členská schůze se tento rok bude konat 25. listopadu v hotelu Absolutum v Praze 7. Forma účasti je vzhledem k nejistému epidemiologickému vývoji zatím předmětem jednání, ale věříme, že bude upřesněna po schůzi Výboru Asociace 22. října.

V září jsme v našem týmu přivítali na pozici koordinátora Jana Košťálka. V případě potřeby bude se členskými organizacemi komunikovat prostřednictvím mailové adresy jan.kostalek@ditearodina.cz, i nadále však jako primární informační kanál používáme info@ditearodina.cz.