Newsletter Asociace Dítě a Rodina – září 2022

Vážení členové Asociace Dítě a Rodina,

připravili jsme pro vás nové vydání newsletteru, ve kterém shrnujeme činnost Asociace v uplynulých třech měsících. 

Příprava novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Ještě před letními prázdninami jsme s členskými organizacemi diskutovali o tezích připravované novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Vámi zaslané připomínky jsme zpracovali a 1. července jsme je předali na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V srpnu jsme se účastnili schůzky s náměstkyní sekce rodinné politiky a sociálních služeb Zdislavou Odstrčilovou, dále s ředitelkou odboru rodinné politiky a práv dětí paní Martinou Štěpánkovou Štýbrovou a vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti Kristýnou Jůzovou Kotalovou. Projednávanými tématy bylo nejen doprovázení, ale také novela zákona o SPOD, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jejich dofinancování nebo terapie a systém terapeutického rodičovství v doprovázení náhradních rodin.

Financování preventivních služeb a valorizace příspěvků

Významnou část naší práce představovala komunikace ohledně sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Na konci června jsme odeslali otevřený dopis ministru Jurečkovi, následně jsme se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátili na jednotlivé kraje s apelem, aby při rozdělování financí ze státního rozpočtu nezapomínaly na preventivní služby pro ohrožené děti. Na tuto výzvu jsme zatím obdrželi reakci z osmi krajů.

Na základě reakce pražské radní pro sociální a zdravotní oblast Mileny Johnové jsme poskytli konkrétní údaje pro Prahu, kdy jsme porovnali výdaje nejen pro SAS RD, ale i další služby pro rodiny s dětmi a pobytové služby.

14. září jsme v meziresortním řízení připomínkovali Návrh nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku, který sice počítá s navýšením příspěvku na úhradu potřeb dítěte, příspěvku při převzetí dítěte a zaopatřovacího příspěvku, bohužel však opomíjí příspěvek na výkon pěstounské péče a příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Organizace, které poskytují tyto dvě služby, by se tak staly jedinými, jimž nebudou kompenzovány zvýšené provozní náklady. 20. září jsme proto v otevřeném dopise vyzvali členy vlády k valorizaci i výše zmíněných dvou příspěvků. Obdrželi jsme odpověď od ministra Jurečky a pozvání na schůzku s náměstkyní sekce rodinné politiky a sociálních služeb Zdislavou Odstrčilovou, která proběhne 26. října.

Reakce a výstupy v médiích

Předseda výboru Asociace David Svoboda ve spolupráci s dalšími odborníky (Petra Winette, Petra Pávková, Petr Poethe a Radek Ptáček) připravil reakci na Desatero návrhů nutných systémových změn ve prospěch ohrožených dětí. Tento dokument, adresovaný vládě a členům parlamentu ČR, mj. naznačoval, že je pěstounská péče na přechodnou dobu pro děti škodlivá, a měla by být upřednostněna ústavní péče. Naši reakci, ve které jsme se důrazně ohradili vůči škodlivosti pěstounské péče v jakémkoli věku a znovuzavedení možnosti umisťovat do tří let děti do ústavů, jsme 1. července rozeslali na sociální výbory Senátu a Poslanecké sněmovny.

Tajemnice Asociace poskytla několik vyjádření pro média, např. pro Český Rozhlas nebo Radiožurnál. Část rozhovoru pro Českou televizi o příliš komplikovaném procesu přípravy pěstounů byla odvysílána v Událostech ČT ze dne 6. září.

Výstupy dalších organizací

V rámci výzvy pro NNO k zasílání návrhů témat k jednání expertní skupiny k systémové změně financování jsme podali tři podněty, které se týkaly nestabilního a nepředvídatelného financování sociálních služeb, zpoždění ve vyplácení plateb a financování výkonu SPOD.

Dále bychom vás rádi upozornili na vyhlášení výzev na sociální bydlení a sociální služby v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a několika dalších výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Rádi bychom se podělili o úspěch naší členské organizace Host Home-Start ČR, která se podílela na vzniku dokumentu České televize Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka. Film vzniknul u příležitosti sta let od narození tohoto světoznámého psychologa a věnuje se metodám, jimiž Matějček zkoumal citovou deprivaci u dětí.

V rámci iniciativy 8000důvodů vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Nadace J&T Zpráva o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2022. Ta ukazuje počty dětí umístěných do těchto zařízení a zabývá se mj. věkovou strukturou, mírou postižení dětí či jejich etnicitou. Můžete si ji stáhnout nebo navštívit web ministerstva pravonadetstvi.cz, věnující se dětským právům.

Závěrem bychom vás tímto rádi pozvali na letošní členskou schůzi, která proběhne 9. listopadu od 10:00 v pražském hotelu Absolutum.