Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023

V rámci Iniciativy 8000důvodů vznikla ve spolupráci s MŠMT Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v České republice v roce 2023. Tato zpráva obsahuje statistickou analýzu dat resortu školství a práce a sociálních věcí v oblasti péče o děti se zaměřením na cílovou skupinu děti ohrožené zanedbáváním a špatným zacházením. Kompletní zprávu si můžete stáhnout zde.

Zde jsou hlavní zjištění, která zpráva přináší:

  • V České republice za posledních 15 let významně (o 6 tisíc) vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.
  • Panují velké rozdíly v míře odebírání dětí z rodiny mezi kraji i mezi jednotlivými OSPOD.
  • Existuje velmi silná souvislost mezi podílem dětí odebraných z rodiny a podílem obyvatel v sociálních problémech jako jsou exekuce a bytová nouze a zároveň nedostatečnou nabídkou sociálních služeb pro ohrožené rodiny.
  • Řešení je v rozvoji preventivních služeb a přijetí zákona o podpoře v bydlení.

Přestože v posledních letech došlo k výraznému nárůstů počtu dětí v náhradní rodinné péči (NRP), nedošlo k adekvátnímu snížení počtu dětí v dětských domovech. Počet dětí v náhradní rodinné péči vzrostl od roku 2009 téměř o 7 tisíc, ve stejném období však v dětských domovech ubylo pouze necelých 450 dětí. To znamená, že v průměru došlo ke snížení počtu dětí v DD pouze o jedno dítě na každých 16 dětí, které přibyly v náhradní rodinné péči.

Statistická analýza provedená metodou lineární regrese potvrzuje silnou souvislost mezi výskytem sociálních problémů a odebíráním dětí z rodin. S pomocí podílu obyvatel v exekucích je možné dost přesně předvídat, jaký je v dané obci podíl dětí ve státní péči. Kde je v exekucích mezi 3 a 4 % obyvatel, se podíl se dětí ve státní péči pohybuje kolem 1 %, zatímco tam, kde je v exekucích kolem 12 % obyvatel, blíží se podíl dětí ve státní péči 3 %.

Aby byl systém péče o ohrožené děti dlouhodobě udržitelný a současně bylo možné zajistit adekvátní financování pro malé pobytové služby komunitního typu, které jsou nákladnější než běžná ústavní péče, je nezbytné výrazně posílit financování prevence ohrožení dítěte, která umožní snížení počtu dětí ve státní péči. Je nezbytné více investovat do služeb, které pomáhají rodičům zvyšovat jejich schopnosti a kompetence v péči o děti, což je investice v zájmu dětí vedoucí k naplňování jejich potřeb a prevenci jejich ohrožení. Tyto služby napomáhají řešit problémy včas a nedovolí eskalaci problému do bodu, kdy je dítě nezbytné z rodiny odebrat a umístit do státní péče. Jde o investici s jednoznačně pozitivním poměrem dlouhodobých společenských nákladů a přínosů.

Další články ze sekce Výzkumy a statistiky: