Změny, které přinese novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

V pátek 6.8. 2021 Sněmovna v závěrečném 3. čtení schválila novelu zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Poslanci předložili desítky pozměňovacích návrhů. Co se tedy vlastně schválilo? Zde shrnujeme hlavní změny, které by novela měla přinést.

1. Věková hranice 3 let pro umístění dětí do ústavní péče

Jsme velmi rádi, že došlo k přijetí pozměňovacího návrhu skupiny poslanců včele s paní poslankyní Richterovou, který přináší uzákonění věkové hranice 3 let, pod níž nebude možné umisťovat děti do ústavní péče, s výjimkou dětí se vážným zdravotním postižením a sourozeneckých skupin. Zákaz začne platit od 1.1. 2025. To dává čas posílit preventivní služby pro rodiny s dětmi a motivovat více lidí k pěstounství a také transformovat ústavní zařízení. Tento krok představuje významný posun v péči o malé děti, pomůže nastartovat změny a také více sjednotit přístup krajů. Zároveň je však pouze prvním krokem k jednomu z primárních cílů Asociace, aby žádné dítě do 7 let nemuselo vyrůstat v ústavu.

2. Příspěvek na výkon pěstounské péče

Velmi nás mrzí, že neprošel ani jeden ze dvou pozměňovacích návrhů na zvýšení tohoto příspěvku (paní poslankyně Richterové na 66 000 Kč a pana poslance Dolínka na 60 000 Kč). Nově tak tento příspěvek bude činit 54 000 Kč. Malou útěchou může být, že nově bude možné tento příspěvek (i další fixně dané částky v zákoně) navyšovat rozhodnutím vlády, tj. nebude nutné absolvovat složitý proces přijetí novely zákona.

3. Odměna pěstouna

Byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Juchelky na navýšení odměn pěstouna. Tento návrh navyšuje odměnu jak pro dlouhodobé, tak pro přechodné pěstouny a navazuje ji na minimální mzdu, tj. bude zajištěna pravidelná valorizace. Zároveň odděluje nezprostředkovanou (příbuzenskou) a zprostředkovanou („cizí“) pěstounskou péči. Pro nezprostředkovanou PP zavádí „příspěvek při pěstounské péči“. Příspěvek nemá charakter odměny, není zdaňován a zpojistňován, jako odměna pěstouna u zprostředkovaných pěstounů, ale jde o jednoduchou příjmově netestovanou nepojistnou sociální dávku, která je stanovená jako částka životního minima krát koeficient za každé svěřené dítě. Odpadá posuzování zvláštního zřetele, tj. na ní budou mít nárok všichni nezprostředkovaní pěstouni.

Výše odměny / příspěvku tak nově bude činit (výše minimální mzdy je nyní 15 200 Kč, životního minima 3860 Kč):

 1. U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
  1. 1násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, tj 15 200 Kč,
  2. 1,2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), tj. 18 240 Kč,
  3. 1,5násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 2 děti, tj. 22 800 Kč,
  4. 2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), tj. 30 400 Kč,
 2. Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, činí

  1. 1,8násobek minimální mzdy za měsíc, jde-li o osobu v evidenci, která není zároveň osobou pečující, anebo je-li zároveň osobou pečující, které je do péče svěřeno 1 dítě, tj. 27 360 Kč
  2. 2násobek minimální mzdy za měsíc, je-li osoba v evidenci zároveň osobou pečující, které je do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), tj. 30 400 Kč
  3. 2,2násobek minimální mzdy za měsíc, je-li osoba v evidenci zároveň pečující osobou, které je do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), tj. 33 440 Kč
 3. Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. b) a d) zvyšuje o 0,5násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 7 600 Kč) nebo o 0,7násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 10 640 Kč), jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).
 4. Za každé další dítě svěřené do péče osoby v evidenci se odměna pěstouna podle odstavce 2 zvyšuje o 0,3násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 4 500 Kč) nebo o 0,5násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 7600 Kč), jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislosti) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za každé svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 2,3 (tj. 8878 Kč).

Má-li osoba pečující vůči dítěti vyživovací povinnost, výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za každé jí svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 1,8, (tj. 6948 Kč)

Výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) nebo IV (úplná závislost), je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5.

Odměna pěstouna 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 1 dítě s I. stupněm závislosti 1 dítě s vyšším stupněm závislosti
Současná dlouhodobá PP
12 000 Kč (8 880 – 11 947 Kč v čistém)
18 000 Kč (13 220 – 18 524 Kč v čistém)
30 000 Kč (22 200 – 29 421 Kč v čistém)
36 000 Kč (26 640 – 35 878 Kč v čistém)
12 000 Kč (8 880 – 11 947 Kč v čistém)
30 000 Kč (22 200 – 29 421 Kč v čistém)
Zprostředkovaná dlouhodobá PP dle návrhu (navázáno na min. mzdu)
15 200 Kč
22 800 Kč
30 400 Kč
38 000 Kč
18 240 Kč
30 400 Kč
PPPD nyní / dle návrhu
20 000 / 27 360 Kč
20 000 / 31 920 Kč
20 000 / 36 480 Kč
20 000 / 41 040 Kč
20 000 / 30 400 Kč
20 000 / 33 440 Kč
Příspěvek při PP 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 1 dítě s I. stupněm závislosti 1 dítě s vyšším stupněm závislosti
2,3 násobek živ. minima
8 878 Kč
17 756 Kč
26 634 Kč
35 512 Kč
8 878 Kč
21 230 Kč
1,8 násobek živ. minima (prarodiče)
6 948 Kč
13 896 Kč
20 844 Kč
26 792 Kč
6 948 Kč
21 230 Kč

Ostatní dávky pěstounské péče se novelou nemění.

Mrzí nás, že neprošel pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové, který rovněž zaváděl příspěvek při pěstounské péči, který byl stejně jako odměna pěstouna navázán na minimální mzdu a výsledné částky byly vyšší.

4. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Byl schválen pozměňovací návrh pana poslance Bauera na navýšení státního příspěvku na 36 000 Kč a dále návrh paní poslankyně Červíčkové na dočasné zvýšení počtu dětí ze 4 na 5 na 1 zaměstnance v případě umístění sourozenecké skupiny. Vládní podoba návrhu dále přinesla omezení nejzazší doby pobytu dítěte v zařízení. Nově bude zakotveno, že pobyt dítěte v zařízení může trvat nejdéle 6 měsíců, a to i v případě, že na sebe navazuje poskytování pomoci a ochrany dítěti na základě smlouvy a na základě soudního rozhodnutí. Dále dochází k snížení nejvýše přípustného počtu dětí umístěných v tomto zařízení z 28 na 20 dětí a zákazu souběžně provozovat ZDVOP se zdravotnickým nebo školským ústavním zařízením v jedné budově nebo v jednom areálu, přičemž tato úprava se nebude vztahovat na stávající zařízení.

5. „Dobrovolné“ pobyty dětí v ústavních zařízení

Novela přináší omezení tzv. „dobrovolných“ pobytů dětí, které jsou do ústavu umístěny pouze na základě smlouvy mezi zákonným zástupce a poskytovatelem služby. Ministerstvem práce a sociálních věcí předložená novela zákona zaváděla jako podmínku všech pobytů v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc minimálně souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD). Pozměňovací návrh paní poslankyně Válkové, resp. Ústavně právního výboru, pak rozšířil tuto podmínku souhlasu OSPOD na pobyty dětí v dětských domovech pro děti do 3 let věku a domovech pro osoby se zdravotním postižením.

6. Zaopatřovací příspěvek pro mladého dospělého

Novela zavádí novou dávku tzv. zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé, kteří odcházejí z náhradní péče. Tato dávka má dvě podoby, pravidelný měsíční příspěvek při studiu (max. do 26 let) ve výši 15 000 Kč a jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč při ukončení náhradní péče. Zaopatřovací příspěvek bude mít formu příjmově netestované nepojistné dávky, která sjednotí dosavadní roztříštěnou úpravu zaopatření mladých dospělých po skončení náhradní ústavní i rodinné péče, a zejména z něj učiní nárokovou záležitost při splnění zákonných podmínek. Tato dávka nahradí několik dosavadních dávek a jiných forem plnění a transferů z veřejných rozpočtů. Především nahradí dosavadní prolongaci dávek pěstounské péče (příspěvek na úhrady potřeb dítěte a odměnu pěstouna v případě nezaopatřeného dítěte v pěstounské péči po dosažení zletilosti / svéprávnosti). Současně zaopatřovací příspěvek také ve formě jednorázové dávky nahradí dosavadní příspěvek při ukončení pěstounské péče a sjednotí podmínky pro mladé dospělé, opouštějící náhradní rodinou i ústavní péči.

Novelu nyní musí ještě schválit Senát. Doufejme, že vše proběhne hladce a zákon začne od 1.1.2022 platit. V opačném případě bychom museli čekat několik dalších let na předložení novely zákona další vládou, a to již by bylo pro některé části systému péče o ohrožené děti kritické.

Znění předkládané novely i jednotlivých pozměňovacích návrhů naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=911

Stenografický záznam ze schůze Sněmovny včetně hlasování můžete nalézt zde: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/116schuz/116-1.html#q5