Závěry pro ČR z 88. zasedání Výboru OSN pro práva dítěte

Sedmého září 2021 skončilo zasedání Výrobu OSN pro práva dítěte, na němž zástupci OSN a České republiky (v čele s vládní zmocněnkyní pro lidská práva) diskutovali o tom, jak se ČR daří splňovat cíle, k nimž se zavázala při podepsání Úmluvy o právech dítěte. Tématy, nad kterými se debatovalo nejdéle, bylo především pohlavní zneužívání dětí a ústavní péče.

Výbor OSN si povšimnul, že podle statistik (odevzdaných státními institucemi, ale též neziskovými organizacemi) se s pohlavním zneužitím setkává až čtvrtina všech dětí, zatímco případů vyšetřovaného zneužití bylo nápadně „extrémně málo“. Tato skutečnost vyvolávala otázku, zda v České republice nedochází k vytěsnění pohlavního zneužívání. Proto Výbor České republice doporučil, aby zaměřila svou pozornost na zkoumání tohoto jevu – naším úkolem je ujistit se, že po nahlášení zneužití nedochází k dalšímu traumatizování dítěte a že máme dostatek lékařů a dalších specialistů proškolených v přístupu ke zneužívaným dětem. (viz odst. 13 b)

Odborníci Výboru OSN pro práva dítěte poblahopřáli České republice k přijetí legislativních změn, obzvláště novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Požádali zástupce ČR o objasnění, „jak rychle bude legislativa implementována a zda se bude týkat i romských dětí“. Jak Výbor správně připomněl, zdravotní postižení a chudoba nesmí být důvodem k umístění do ústavní péče.

Níže přinášíme zkrácený překlad některých částí závěrečné zprávy Výboru. Tyto odstavce se týkají především sociálně-právní ochrany dětí a rezonují s cíli Asociace Dítě a Rodina. Kompletní zprávu v angličtině si můžete stáhnout zde: https://bit.ly/3FlBrql.

Zdroj: https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2021/09/le-comite-des-droits-de-lenfant-pointe-la-fragmentation-du

Výbor doporučuje, aby co nejdříve byly podniknuty změny v těchto oblastech: pohlavní zneužívání, dítě mimo rodinné prostředí, děti s postižením, životní úroveň, děti v migraci a romské děti.

12. Výbor podporuje ČR ve snaze ustanovit samostatného dětského ombudsmana, který by měl pravomoc dostávat a vyšetřovat jednotlivé stížnosti od dětí.

13. Výbor doporučuje, aby ČR:
a) zařadila práva dítěte do školních osnov,
b) poskytla systematické vzdělávání o právech dítěte všem odborníkům, kteří s dětmi pracuji (mimo jiné učitelům, soudcům, státním zastupitelům, právníkům a policii, i prostřednictvím individuálního vzdělávání).

14. Výbor doporučuje, aby ČR:
c) posílila spolupráci se sociálními službami a zajistila, že systém přidělování příspěvků bude transparentní a dostupný,
d) umožnila sociálním službám vyvíjet, vykonávat a hodnotit programy týkající se práv dítěte a vypracovávat pravidelné zprávy pro Výbor

17. Výbor doporučuje, aby ČR odstranila všechny legální výjimky umožňující manželství před dovršením zletilosti, a zakázala tak sňatky dětí.

18. Výbor doporučuje, aby ČR
a) zesílila snahy eliminovat diskriminaci vůči romským dětem,
b) přijala národní akční plán proti rasismu a zločinům z nenávisti,
c) zajistila, aby všechny ohrožené děti měly přístup ke vzdělání, zdravotní péči, základním službám a bydlení
d) zajistila spravedlnost pro oběti diskriminace.

20. Výbor vyjadřuje obavu, že mezi profesionály i v široké veřejnosti nejsou práva dítěte dostatečně zakotvena. Proto je ČR doporučeno
a) umožnit dětem vyjádřit svůj názor ve všech oblastech a jednáních, které se jich týkají, a zajistit, že jejich názor bude vyslyšen,
b) zajistit povinné zákonné zastoupení dětí v soudních jednáních.

21. Výbor doporučuje, aby byla ČR schopna zprostředkovat občanství pro dítě, které by jinak občanství nemělo, a podpořit rodiče takových dětí, aby zažádali o občanství jménem dítěte.

22. Výbor naléhá, aby ČR vyšetřila příčiny anonymního opuštění dítěte, podpořila služby v ohrožených rodinách a případně zavedla možnost anonymního porodu, aby mohlo dojít ke zrušení baby boxů.

23. Výbor doporučuje, aby ČR posílila snahy chránit děti před negativním vlivem médií, dezinformacemi a fake news, týkající se také očkování proti Covid-19.

24. Výbor připomíná výzvu z r. 2006, aby ČR výslovně zakázala tělesné tresty ve všech podobách.

25. Výbor doporučuje, aby ČR zformulovala aktualizovanou strategii prevence násilí na dětech, zneužívání dětí a jejich zanedbání.

26. Výbor vyjádřil svoje znepokojení ohledně
c) narůstajícího počtu dětí zneužívaných v prostituci a dětské pornografie (některým obětem byly pouze tři roky),
d) nárůst případů sextingu mezi dětmi,
f) nedostatečná data o pohlavním zneužívání v cestovním ruchu,
h) nedostatek specializovaných služeb a informací o odškodnění pro oběti zneužívání.

29. Výbor pochválil ČR za kroky, které podniká k zabránění rozdělení rodin, a za finanční podporu samoživitelů, zároveň dále doporučila
a) posílit kapacitu a spolupráci mezi sociálními službami,
b) ujistit se, že dítě z finanční podpory profituje přímo,
c) aktivně podporovat rovné rodičovství a podpořit otce, aby využívali rodičovské dovolené a starali se o velmi malé děti.

30. Přestože Výbor chválí ČR za novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, vyslovil svoje obavy ohledně
a) roztříštěnosti péče o dítě mezi tři ministerstva,
b) vysoký počet dětí v ústavní péči, obzvláště dětí do tří let, na žádost rodičů a kvůli „potížím s chováním“,
g) nedostatečnou podporu dětí opouštějících ústavní péči.

31. Výbor doporučil, aby ČR
a) sjednotila péči o děti pod jednu strukturu, včetně dětí s postižením a jejich rodin,
b) vypracovala konkrétní a časově závazný akční plán ke zrušení ústavní péče a podpoře rodinných alternativ, se zvláštním důrazem na děti s postižením, romské děti a velmi malé děti,
i) poskytla dětem v ústavní péči příležitost udržovat kontakt s rodiči,
j) zajistila podporu dětem opouštějícím ústavní péči, aby mohly začít nezávislý život.

32. Výbor doporučil ČR, aby
a) zajistil, že adopční řízení probíhá v nejlepším zájmu dítěte a že dítě může využívat svého práva znát své biologické rodiče,
b) podniknout kroky proti zbytečnému prodlužování adopčního procesu
d) zajistit po adopci dohled a služby.

34. Výbor vyjádřil obavy ohledně
d) velkého počtu dětí s postižením v ústavní péči, především v domovech, kde žijí děti s dospělými. Tyto služby se zakládají na smlouvě s rodiči, a jsou proto mimo dosah systému pro ochranu dítěte,
f) rozšířenou diskriminaci dětí s postižením, především romských dětí.

37. Výbor vítá přijetí Národního akčního plánu prevence sebevražd 2020-2030, který uvádí, že sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí ve věku 15-24 let. Dále výbor doporučil, aby
a) byly vyčleněny zdroje pro prevenci sebevražd u dětí a pro zjištění jejich příčin,
b) byla zajištěn respektující přístup k dětem v psychiatrických nemocnicích.

38. Výbor doporučil ČR, aby
a) zavedla na školách sexuální výchovu, se zaměřením na lidská práva a rovnost pohlaví, antikoncepci, rizikové chování, respekt a sexuální násilí mezi partnery,
b) zajistila, že oznámení přerušení těhotenství zákonným zástupcům je provedeno se souhlasem dívky a s ohledem na její právo na soukromí.

40. Výbor vyjádřil svoje obavy ohledně
a) vysokého počtu rodin v bytové nouzi,
b) návrhu zákona o sociálním bydlení, jež byl zamítnut v roce 2015,
c) dluhů, které děti nejsou schopny splácet ani v dospělosti.

45. I přes vytvoření Strategie romské integrace 2021-2030 vyjádřil Výbor svoje obavy ohledně
a) špatných životních podmínek, neadekvátní zdravotní péče, výživy a bytové segregace,
b) obzvláště vysokého počtu romských dívek se základním vzděláním, které jsou ohroženy obchodem s lidmi za účelem sňatku a pohlavního zneužívání.

46. Výbor důrazně doporučuje ČR, aby
a) se soustředila na zjišťování příčin chudoby romských rodin,
b) zajistila, že romské děti budou mít přístup ke kvalitnímu vzdělávání,
c) identifikovala příčiny zneužívání a zločinů z nenávisti na romských dětech a zesílila snahy těmto zločinům předcházet,
d) podniknout všechny nezbytné kroky ke snížení počtu romských dětí v ústavní péči.

48. Výbor důrazně doporučuje, aby ČR
a) posílila snahy předcházet kriminální činnosti u dětí, zejména dívek,
b) zajistila, že s dětmi do patnácti let nebude zacházeno jako s viníky,
d) zajistila, že je k zadržení přistoupeno pouze tehdy, kdy nelze podniknout jiná opatření,
e) pokud se nelze vyhnout zadržení, zajistila, že dítě v konfliktu se zákonem není zadrženo společně s dospělými a/nebo s dalšími dětmi v ústavní péči.

Další aktuality týkající se lidských práv:

Aktuálně Otevřené dopisy

Podpora Kláry Laurenčíkové na post zmocněnkyně pro lidská práva

Asociace zaslala 8. 3. 2023 členům Vlády ČR otevřený dopis,...

Aktuálně

Priority Asociace pro rok 2022

V roce 2023 se budeme věnovat našim hlavním dlouhodobým tématům:...