Pobytová zařízení pro děti

Ústavní péče by měla přicházet ke slovu v okamžiku, kdy jsou všechny ostatní možnosti ochrany dítěte v ohrožené rodině vyčerpány. 

Bohužel praxe v různých krajích České republiky se značně liší. V některých je ústavní péče stále hojně využívána, a to i pro velmi malé děti.  Naopak například ve Zlínském kraji ústavní péči pro nejmenší děti již zcela zrušili a s využitím prevence či náhradní rodinné péče (nejčastěji pěstounské péče) zajišťují ohroženým dětem bezpečí rodinného zázemí. Někde kraje také nastoupili cestu deinstitucionalizace a snaží se děti z velkých ústavů umisťovat do malých pobytové služeb umístěné v běžné zástavbě

Mezi zařízení ústavní péče se řadí především zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), dětská centra neboli kojenecké ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Více se o těchto zařízeních dozvíte ve Slovníku péče o ohrožené děti.

Asociace Dítě a Rodina podporuje především malá pobytová zařízení pro jejich rodinný charakter. Dlouhodobě se také zasazujeme o zlepšení  postavení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), která mají nezastupitelnou roli v krizových situacích a podle toho by mělo být nastaveno jejich financování a provoz.

Příspěvky o pobytových zařízeních pro děti

ilustrační obrázek

Jak vznikala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

V červenci se na nás obrátili studenti politologie na FSV UK s žádostí o rozhovor ...

ilustrační obrázek

Dětské domovy pro děti do tří let neplní svůj primární účel

Nová zjištění potvrzují, že jsou dětské domovy pro děti do tří let ve skutečností plné ...

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti zjistila, že významně vzrůstá počet dětí odebraných z ...

Vědecké poznatky o vývoji v raném dětství

Pokud v raném dětství dítě zažívá stres, např. z odloučení blízké osoby, pak bez ohledu ...

Základy celoživotního zdraví podle Harvardovy univerzity

Děti, které byly zneužívány nebo zanedbávány, anebo které nezažily stálou rodičovskou péči, vykazují v pozdějším ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na vývoj dítěte

Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres v raném dětství mění stavbu mozku: vzniká v něm méně ...

Jak toxický stres poškozuje zdravý vývoj dítěte

Při stresu se zvyšuje se tepová frekvence a stoupá hladina stresových hormonů. Pokud je přetížení ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy

Vědci se shodují, že ústavní péče představuje zvláště pro nejmenších dětí naprosto zásadní riziko pro ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o tom, jak žijí pěstounské rodiny, dosud nebyl v ČR realizován. Podařilo ...

Analýza čerpání příspěvku na doprovázení

Příspěvek na doprovázení činí 48 000 Kč ročně na jednu rodinu. Dle finanční analýzy doprovázejících ...

Kojenecké ústavy: Co o nich říká česká veřejnost?

Češi jsou přesvědčeni o tom, že kojenecké ústavy nejsou pro malé děti ideální, ale zároveň ...

Pěstounská péče: Každý třetí Čech by o ní uvažoval

Téměř třetina (31 %) respondentů by uvažovala o dlouhodobém pěstounství nebo osvojení po vychování vlastních ...

Dětská centra a kojenecké ústavy podle NZIS

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...