Pobytová zařízení pro děti

Ústavní péče by měla přicházet ke slovu v okamžiku, kdy jsou všechny ostatní možnosti ochrany dítěte v ohrožené rodině vyčerpány. 

Bohužel praxe v různých krajích České republiky se značně liší. V některých je ústavní péče stále hojně využívána, a to i pro velmi malé děti.  Naopak například ve Zlínském kraji ústavní péči pro nejmenší děti již zcela zrušili a s využitím prevence či náhradní rodinné péče (nejčastěji pěstounské péče) zajišťují ohroženým dětem bezpečí rodinného zázemí. Někde kraje také nastoupili cestu deinstitucionalizace a snaží se děti z velkých ústavů umisťovat do malých pobytové služeb umístěné v běžné zástavbě

Mezi zařízení ústavní péče se řadí především zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), dětská centra neboli kojenecké ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Více se o těchto zařízeních dozvíte ve Slovníku péče o ohrožené děti.

Asociace Dítě a Rodina podporuje především malá pobytová zařízení pro jejich rodinný charakter. Dlouhodobě se také zasazujeme o zlepšení  postavení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), která mají nezastupitelnou roli v krizových situacích a podle toho by mělo být nastaveno jejich financování a provoz.

Příspěvky o pobytových zařízeních pro děti

Vědecké poznatky o raném vývoji (The Science of Early Childhood Development)

„Zkušenosti z raného dětství, a dokonce i před narozením, významně formují naše schopnosti učení, chování, ...

Základy celoživotního zdraví (The Foundations of Lifelong Health)

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na další vývoj dítěte (The Impact of Early Adversity on Children´s Development)

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako ...

Toxický stress poškozuje zdravý vývoj dítěte (Toxic Stress Derails Healthy Development)

V posledním videu série odborníci z Harvardu vysvětlují, co se odehrává v těle, když zažívá ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy (The Science of Neglect)

„Série přesvědčivých experimentů prokázala, že když pečující osoba najednou přestane vnímat podněty dítěte, jeho reakce ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o pěstounech, jejich dětech a životech těchto rodin dosud nebyl v České ...

Analýza čerpání příspěvku na výkon pěstounské péče

Příspěvek na výkon pěstounské péče činí 48 000 Kč ročně na jednu rodinu. Dle finanční ...

Výzkum společnosti Median pro Nadaci Sirius: Co říká česká veřejnost o kojeneckých ústavech?

Češi jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že ústavní péče není pro malé děti ideální a ...

Exkluzivní výzkum Medianu: každý třetí Čech by uvažoval o pěstounské péči po vychování vlastních dětí

Nadace Sirius zadala průzkum veřejného mínění na téma náhradní rodinné péče ve snaze podpořit diskuzi ...

NZIS: Přehled činnosti dětských center a dětských domovů pro děti do tří let (2007-2015)

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...