Nahrádní rodinná péče

Náhradní rodinná péče představuje pro dítě nejlepší možné řešení v situaci, kdy nemůže zůstat ve své vlastní rodině. V případě, že pomoc rodině není účinná nebo možná, nabízí se různé formy náhradní rodinné péče: pěstounství, poručenství s osobní péčí, svěřenectví, anebo osvojení.

Každá má svá pravidla a odlišnou charakteristiku, společné však pro ně je, že dítěti je umožněn zdravý psychický vývoj v rodinném zázemí.

Řada studií prokázala negativní vliv pobytu v ústavním zařízení na zdraví a psychiku dětí, včetně těch nejmenší. Proto v případě, kdy pro dítě není bezpečné zázemí vlastní rodiny, by měla být právě některá z forem náhradní rodinné péče první volbou.

I proto se organizace sdružené v Asociaci Dítě a Rodina snaží, aby vedle preventivních služeb byl kladen velký důraz právě na náhradní rodinnou péči. Cestou je maximální podpora pěstounů, zvláště v případě, kdy se starají o dítě, které potřebuje zvláštní péči, ať už z důvodu zdravotních nebo psychických potíží či jakékoli jiné formy znevýhodnění.

Pěstounská péče – jedna z forem náhradní rodinné péče. Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem v případě osvojení (adopce).

Na rozdíl od rodiče či osvojitele není pěstoun zákonný zástupce dítěte a nemá ke svěřenému dítěti vyživovací povinnost. Stát formou dávek pěstounské péče podporuje zajištění hmotného zabezpečení dítěte a zároveň poskytuje odměnu pěstounům.

Rozlišujeme 3 základní typy pěstounské péče, přechodnou a „dlouhodobou“, kterou můžeme rozdělit na zprostředkovanou a nezprostředkovanou (někdy také nepřesně nazývanou příbuzenskou) pěstounskou péči.

Pěstounská péče dlouhodobá – Péče je koncipována jako stabilní a dlouhodobé opatření. Oficiálně končí dosažením zletilosti dítěte, ale ve funkčních pěstounských rodinách mají přijaté děti pozici velmi podobnou vlastním dětem a zůstávají často tak dlouho, až dostudují nebo získají práci a osamostatní se.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – bývá někdy označována pojmem „profesionální pěstounská péče“. Jedná se o dočasnou péči, maximálně na 1 rok. Jejím účelem je poskytnout čas, aby si rodiče mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo aby se pro dítě našla jiná vhodná stabilní rodina (dlouhodobí pěstouni, osvojitelé).

Osvojení (nebo též adopce) – jedna z forem náhradní rodinné péče. Jedná se o přijetí cizího dítěte za vlastní. Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem.

V případě, že se pro dítě nepodaří najít vhodné řešení v rámci náhradní rodinné péče, přichází ke slovu ústavní péče. Asociace Dítě a Rodina vnímá toto řešení jako krajní a dočasné, a pokud je dítě do takové péče svěřeno, mělo by jít o malá pobytová zařízení rodinného typu, v nichž se dítě bude cítit bezpečně – více o ústavní péči zde.

Příspěvky o náhradní rodinné péči

Vědecké poznatky o raném vývoji (The Science of Early Childhood Development)

„Zkušenosti z raného dětství, a dokonce i před narozením, významně formují naše schopnosti učení, chování, ...

Základy celoživotního zdraví (The Foundations of Lifelong Health)

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na další vývoj dítěte (The Impact of Early Adversity on Children´s Development)

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako ...

Toxický stress poškozuje zdravý vývoj dítěte (Toxic Stress Derails Healthy Development)

V posledním videu série odborníci z Harvardu vysvětlují, co se odehrává v těle, když zažívá ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy (The Science of Neglect)

„Série přesvědčivých experimentů prokázala, že když pečující osoba najednou přestane vnímat podněty dítěte, jeho reakce ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o pěstounech, jejich dětech a životech těchto rodin dosud nebyl v České ...

Analýza čerpání příspěvku na výkon pěstounské péče

Příspěvek na výkon pěstounské péče činí 48 000 Kč ročně na jednu rodinu. Dle finanční ...

Výzkum společnosti Median pro Nadaci Sirius: Co říká česká veřejnost o kojeneckých ústavech?

Češi jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že ústavní péče není pro malé děti ideální a ...

Exkluzivní výzkum Medianu: každý třetí Čech by uvažoval o pěstounské péči po vychování vlastních dětí

Nadace Sirius zadala průzkum veřejného mínění na téma náhradní rodinné péče ve snaze podpořit diskuzi ...

NZIS: Přehled činnosti dětských center a dětských domovů pro děti do tří let (2007-2015)

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...