Nahrádní rodinná péče

Náhradní rodinná péče představuje pro dítě nejlepší možné řešení v situaci, kdy nemůže zůstat ve své vlastní rodině. V případě, že pomoc rodině není účinná nebo možná, nabízí se různé formy náhradní rodinné péče: pěstounství, poručenství s osobní péčí, svěřenectví, anebo osvojení.

Každá má svá pravidla a odlišnou charakteristiku, společné však pro ně je, že dítěti je umožněn zdravý psychický vývoj v rodinném zázemí.

Řada studií prokázala negativní vliv pobytu v ústavním zařízení na zdraví a psychiku dětí, včetně těch nejmenší. Proto v případě, kdy pro dítě není bezpečné zázemí vlastní rodiny, by měla být právě některá z forem náhradní rodinné péče první volbou.

I proto se organizace sdružené v Asociaci Dítě a Rodina snaží, aby vedle preventivních služeb byl kladen velký důraz právě na náhradní rodinnou péči. Cestou je maximální podpora pěstounů, zvláště v případě, kdy se starají o dítě, které potřebuje zvláštní péči, ať už z důvodu zdravotních nebo psychických potíží či jakékoli jiné formy znevýhodnění.

Pěstounská péče – jedna z forem náhradní rodinné péče. Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem v případě osvojení (adopce).

Na rozdíl od rodiče či osvojitele není pěstoun zákonný zástupce dítěte a nemá ke svěřenému dítěti vyživovací povinnost. Stát formou dávek pěstounské péče podporuje zajištění hmotného zabezpečení dítěte a zároveň poskytuje odměnu pěstounům.

Rozlišujeme 3 základní typy pěstounské péče, přechodnou a „dlouhodobou“, kterou můžeme rozdělit na zprostředkovanou a nezprostředkovanou (někdy také nepřesně nazývanou příbuzenskou) pěstounskou péči.

Pěstounská péče dlouhodobá – Péče je koncipována jako stabilní a dlouhodobé opatření. Oficiálně končí dosažením zletilosti dítěte, ale ve funkčních pěstounských rodinách mají přijaté děti pozici velmi podobnou vlastním dětem a zůstávají často tak dlouho, až dostudují nebo získají práci a osamostatní se.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – bývá někdy označována pojmem „profesionální pěstounská péče“. Jedná se o dočasnou péči, maximálně na 1 rok. Jejím účelem je poskytnout čas, aby si rodiče mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo aby se pro dítě našla jiná vhodná stabilní rodina (dlouhodobí pěstouni, osvojitelé).

Osvojení (nebo též adopce) – jedna z forem náhradní rodinné péče. Jedná se o přijetí cizího dítěte za vlastní. Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem.

V případě, že se pro dítě nepodaří najít vhodné řešení v rámci náhradní rodinné péče, přichází ke slovu ústavní péče. Asociace Dítě a Rodina vnímá toto řešení jako krajní a dočasné, a pokud je dítě do takové péče svěřeno, mělo by jít o malá pobytová zařízení rodinného typu, v nichž se dítě bude cítit bezpečně – více o ústavní péči zde.

Příspěvky o náhradní rodinné péči

ilustrační obrázek

Jak vznikala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

V červenci se na nás obrátili studenti politologie na FSV UK s žádostí o rozhovor ...

ilustrační obrázek

Dětské domovy pro děti do tří let neplní svůj primární účel

Nová zjištění potvrzují, že jsou dětské domovy pro děti do tří let ve skutečností plné ...

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti zjistila, že významně vzrůstá počet dětí odebraných z ...

Vědecké poznatky o vývoji v raném dětství

Pokud v raném dětství dítě zažívá stres, např. z odloučení blízké osoby, pak bez ohledu ...

Základy celoživotního zdraví podle Harvardovy univerzity

Děti, které byly zneužívány nebo zanedbávány, anebo které nezažily stálou rodičovskou péči, vykazují v pozdějším ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na vývoj dítěte

Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres v raném dětství mění stavbu mozku: vzniká v něm méně ...

Jak toxický stres poškozuje zdravý vývoj dítěte

Při stresu se zvyšuje se tepová frekvence a stoupá hladina stresových hormonů. Pokud je přetížení ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy

Vědci se shodují, že ústavní péče představuje zvláště pro nejmenších dětí naprosto zásadní riziko pro ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o tom, jak žijí pěstounské rodiny, dosud nebyl v ČR realizován. Podařilo ...

Analýza čerpání příspěvku na doprovázení

Příspěvek na doprovázení činí 48 000 Kč ročně na jednu rodinu. Dle finanční analýzy doprovázejících ...

Kojenecké ústavy: Co o nich říká česká veřejnost?

Češi jsou přesvědčeni o tom, že kojenecké ústavy nejsou pro malé děti ideální, ale zároveň ...

Pěstounská péče: Každý třetí Čech by o ní uvažoval

Téměř třetina (31 %) respondentů by uvažovala o dlouhodobém pěstounství nebo osvojení po vychování vlastních ...

Dětská centra a kojenecké ústavy podle NZIS

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...