Ministerstvo připravuje zákon o ochraně dětí a podpoře rodin

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo práce na nové právní úpravě ochrany dětí a podpory rodin, která má nahradit zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a novelizovat další související předpisy. Hlavním cílem nového zákona je opuštění cesty dílčích opatření, která byla uplatňována v celém období po roce 1989. Řada mnoha drobných změn (Zákon o rodině z roku 1964 byl novelizován osmnáctkrát!) se ukazuje jako neefektivní řešení, především kvůli roztříštěnosti systému péče o ohrožené děti mezi tři ministerstva – MPSV, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství. Některé části systému zůstávají i přes hluboké společenské změny ve stavu z předlistopadové éry. Aby byla reforma systému ochrany dětí a podpory rodin skutečně úspěšná, musí proběhnout souběžně ve všech segmentech.

V 50. letech 20. století spočívala sociálně-právní ochrana dětí zejména ve výkonu tzv. hromadného poručenství a opatrovnictví. V případech, kdy bylo třeba dítě umístit do péče nahrazující péči rodičů, bylo přijato pravidlo umísťovat děti zásadně do kolektivní péče. Organizačně byla tato činnost svěřena Ministerstvu spravedlnosti.

Více na: Sociálně-právní ochrana dětí – Wikipedie

Na vzniku zákona se bude podílet odborná veřejnost, neziskové organizace i zástupci osob z cílových skupin, které se nová právní úprava bude týkat. Vznikne osm expertních týmů, které se budou věnovat následujícím tématům:

  • Podpora dětí a rodin v komunitním prostředí, prevence ohrožení dětí
  • Služby ochrany dětí a podpory rodin
  • Identifikace ohrožení dětí a krizové mechanismy
  • Náhradní péče o děti
  • Veřejnoprávní a soudní ochrana dětí
  • Plánování a financování
  • Řízení kvality
  • Ochrana osobních údajů a sdílení informací

V těchto týmech bude mít Asociace svoje zástupce a vyzvali jsme též naše členské organizace, aby poskytly MPSV závěry a doporučení ke změnám v systému. Ministerstvo vybralo složení týmů tak, aby byly dostatečně zastoupeny všechny zájmové skupiny a aby byl zajištěn mezioborový přístup k problematice. V pátek 9. června proběhne úvodní informační setkání členů pracovních skupin a konzultantů, kde aktéři dostanou podrobnější informace ke konzultačnímu procesu.

Přečtěte si také článek z roku 2021
Změny, které přinese novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Podle PhDr. Miloslava Macely v ČR narůstá počet dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu zpravidla kvůli nedostatečným rodičovským kompetencím nebo nepříznivé socioekonomické situaci rodiny. Veřejné zdroje jsou však z více než jedné třetiny (35 %) vynakládány na instituciální výchovu, ale pouze 9 % financí je vydáváno na podporu rodiny prostřednictvím preventivních služeb. Dlouhodobou snahou Asociace je tento poměr obrátit, aby ústavní péče byla vždy až tou poslední volbou.

graf rozdělení veřejných zdrojů v oblasti péče o ohrožené děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce v novém zákoně podle Macely „přestat uvažovat v kategoriích OSPOD, sociální služba, pověřená osoba, ústav, a podobně. Jde o jednotný systém podpory rodin. Řešení je vhodné hledat ve vyspělých zahraničních systémech, jako je Dánsko, Irsko, Rakousko nebo Nizozemsko. V postkomunistických zemích se tyto procesy zaměřují rovněž na překonání resortního rozdělení, které bylo obecným jevem pro celý východní blok.“

Další aktuality: