Databáze členů asociace

A  B  C  D  E  F  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V

A


Cesta za dítětem je – téměř vždy – cesta dvou lidí, kteří mají odlišné prožívání a vědění. Pro optimální rozhodování a jednání, jež je společné, je nutné spolu náležitě komunikovat. I to, že se spolu lidé o problémech nebaví, je druhem komunikace; jenže pravděpodobnost, že takovým způsobem dospějí společně k optimálnímu řešení, je pochopitelně nízká.

ADAM byl registrován v roce 2010 a jeho cílem je psychosociální a informační podpora lidí plánujících rodičovství. Pomáhá rodičům orientovat se v problematice a kromě asistované reprodukce podporuje také náhradní rodinnou péči.

Reprodukční medicína je rozvinutý a úspěšný obor – pro mnoho párů znamená jedinou možnost, jak se stát rodiči vlastního dítěte. Ne všichni jsou však ochotni jít cestou léčby: pro někoho je eticky nepřijatelná, pro jiného zbytečná, protože jsou přece opuštěné děti, které čekají, až se jich ujme nějaký podobně opuštěný, bezdětný rodič.

Hana Konečná
Jungmannova 38, 370 07 České Budějovice
Tel.: +420 776 782 804
E-mail: adam@adamcr.cz
www.adamcr.cz

Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina – vlastní, adoptivní nebo pěstounská. Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

Amalthea je pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Amalthea dále poskytuje vzdělávání a informace, šíří osvětu v systému péče o ohrožené dítě, zavádí inovativní služby do praxe, podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi, těhotným ženám a jejich partnerům, kteří se dostali do obtížné situace, a náhradním rodinám. Směřujeme k těmto cílům:

 1. Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
 2. Rodiče / náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 3. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 4. Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 5. Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, podporujeme takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.
 6. Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
 7. Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní rodinou.

David Svoboda, DiS.
Adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Tel: +420 776 752 805
E-mail: amalthea@amalthea.cz
www.amalthea.cz

 

 

 

Posláním Společnosti pro podporu náhradní rodinné péče - AMINA o.p.s. je podpora náhradní rodinné péče v Libereckém kraji, rozvoj forem pěstounské péče a podpora naplňování přirozených potřeb dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině.

Cílem je doprovázet rodiny v obtížných a krizových situacích, napomáhat v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat k všestrannému rozvoji dětí, zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě a informacemi a osvětovou činností zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči. Služby jsou poskytovány zdarma.


Tomáš Kahan
Dolní Řasnice 44, 464 01 Frýdlant
+420 602 413 534 
tomas.kahan@amina-nrp.cz 
www.amina-nrp.cz 

logo organizace aufori


Cílem poskytování sociálních
 služeb Aufori, o.p.s. je:

- zvyšovat dovednosti uživatele služby řešit vlastními prostředky svou nepříznivou situaci a vzít život do vlastních rukou.

Abychom dosáhli stanoveného cíle, poskytujeme uživatelům tyto sociální služby:

- základní sociální poradenství (základní poradenství sociálně právní a zdravotní),

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, podpora vlastních aktivit, sociálně aktivizační akce),

- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (jednání s institucemi ve prospěch uživatele služby, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu na      návazné služby),

- sociálně terapeutické činnosti (především sociální poradenství v oblasti bydlení, hledání zaměstnání, řešení dluhové problematiky, vztahů se školou),

- odborné sociální poradenství (především odborné dluhové poradenství, psychologické poradenství, krizovou intervenci a terapeutické činnosti).

Ředitelka organizace: Mgr. Lenka Matoušková

Sídlo organizace: Habrmanova 136/3, Hradec Králové, 500 02

Email: matouskova.aufori@gmail.com

IČO: 015 82 241

www.aufori.cz

B

 

Barevný svět dětí, z.s., založený v roce 2004, je organizací, která podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim zvládat obtížné životní situace. Rodinu chápe jako přirozené prostředí, které jediné dokáže dítěti poskytnout bezpečné zázemí. Svými aktivitami se snaží předcházet umístění dětí do dětských domovů.

Aktivity:

 • Projekt Kámoš – pomoc rodinám, které řeší obtížné situace.
 • Služby pro odborníky a veřejnost – zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky a propagace tématu ohrožené a náhradní rodiny u veřejnosti.
 • Služby pro pěstouny – podpora pěstounských rodin, tj. vzdělávání a podpůrné služby pro pěstouny, doprovázení rodiny, organizování pravidelných setkání pěstounských rodin, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Bc. Klára Pěnkavová
Sokolská 81/55, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 607 066 799
E-mail: koordinator@barevnysvetdeti.cz
www.barevnysvetdeti.cz

Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Bunkr označuje opevněnou stavbu, která je stavěna s odhodláním a tam, kde je potřeba. Lidem uvnitř dává zázemí a ochranu před útoky zvenčí. I my profesionálně budujeme bezpečná místa, kde hlavně mladí lidé nachází útočiště, pomoc, odpovědi.

Naše nestátní nezisková organizace byla založena v roce 2003. Už více než 15 let naši hlavní odbornou činnost zaměřujeme na děti a mladé lidi a také jejich rodiny. Speciálně na ty, kteří čelí nesnadným sociálním situacím. Soustředíme se na prevenci rizikového chování, vidíme větší efekt v řešení příčin než následků. Považujeme také za důležité upozorňovat na jevy, které jsou ignorovány nebo tiše tolerovány společností.

Turoňová Renáta, Mgr.
ředitelka, projektová manažerka
Jablunkovská 110
739 61 Třinec
tel.: +420 731 444 370
e-mail: info@bunkr.cz
bunkr.cz

C

 

 

Organizace má dva základní směry své činnosti. Od roku 2009 se věnuje lidem ohroženým závislostním chováním. Zaměřuje se i na socioterapeutickou práci s rodinou a dalšími blízkými osobami. S ohledem na dlouhodobou tradici a zkušenosti pracovníků se služba Podpora pěstounských rodin specializuje na pěstounské rodiny, ve kterých se závislostní chování vyskytuje. Nejčastěji se jedná o pěstounské rodiny s dětmi, jejichž biologičtí rodiče nadužívali, nebo stále nadužívají návykové látky a je nutné s tímto tématem během doprovázení průběžně pracovat.


Bc. Radka Plačková, DiS.
Přístavní 1111/40
Praha 7 – Holešovice 170 00
Tel: 739 400 204
www.centrum-alma.cz

Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice, s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Aktivity organizace:

 • Asistovaný kontakt
 • Azylový dům pro matky s dětmi Chrudim
 • Dům na půl cesty Havlíčkův Brod
 • Krizová centra Chrudim, Svitavy, Jihlava a Žamberk
 • Odborné sociální poradenství Chrudim a Svitavy
 • Poradenské centrum pro děti a mládež Chrudim

PaedDr. Pavel Tvrdík
Štefánikova 1078, 537 01 Chrudim
Tel: +420 602 405 484
www.pestalozzi.cz

 

 

Centrum mladé rodiny BOBEŠ, z.s., založené v roce 1999, je organizací otevřenou všem rodinám, které vychovávají děti. V rámci svých aktivit nabízí prostor pro společná setkávání, zprostředkovává informace a kontakty a poskytuje kvalitní zázemí pro rodiče a děti. Organizaci byl přidělen titul Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí pro činnost v oblasti prorodinných aktivit a je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině. Organizace má pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí.

Rodinné centrum nabízí kromě zájmových kroužků pro děti a hlídání v miniškolce též vzdělávací programy pro rodiče. V rámci služeb sociálně právní ochrany dětí centrum vyhledává děti, na které se ochrana zaměřuje, pomáhá rodičům zvládat obtížné výchovné situace a snaží se minimalizovat rizika plynoucí z nefunkční rodiny. Pro náhradní rodinnou péči vyhledává osoby vhodné pro osvojení nebo pěstounství, poskytuje jim osobní poradenství před osvojením i po něm či přijetí dítěte do pěstounské péče.

Bc. Petra Kalichová
Školní 660, 735 81 Bohumín
Tel.: +420 604 800 100
E-mail: bobes@bobescentrum.cz
www.bobescentrum.cz

 

Posláním Centra pěstounských rodin je podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhradním rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), konkrétně pomoc náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podpora jejich informovanosti, znalosti jejich práv a orientace v nabídce služeb, a tedy pomoc při řešení konkrétní situace a problému, kterým rodina prochází.

Dále se CPR poskytuje službu rodinám, které se ocitly v krizové situaci a jejichž děti byly umístěny do pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu s cílem aktivizace systému rodiny do té míry, aby byl možný návrat dětí do jejich původní rodiny, či alespoň byly udrženy vzájemné pevné vazby mezi rodiči a jejich dětmi.

Mgr. Vlasta Neckářová
Štefánikova 379, Hradec Králové
+420 604 368 072
vlasta@pestounskerodiny.cz
www.pestounskerodiny.cz

Občanské sdružení Centrum pro rodinu Valika, z. s., bylo založeno v roce 2013 s cílem poskytovat kvalitní komplexní služby pro rodiny, které se ocitly v tíživé situaci a nedokážou se z ní dostat vlastními silami. Dále poskytuje informace a poradenství zájemcům o pěstounskou péči a osvojení a také podporu a pomoc náhradním rodinám. Občanské sdružení působí na Karlovarsku a Sokolovsku.

Aktivity Centra pro rodinu Valika:

 • osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny a v oblasti náhradní rodinné péče,
 • výkon sociálních služeb a činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí,
 • poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči,
 • spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči.

Mgr. Petr Najman
Nádražní 61/8,  360 17 Karlovy Vary – Stará Role
727 811 558
E-mail: najman@valika.cz
www.valika.cz

           

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., vzniklo v roce 2005, v lednu 2014 se transformovalo z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

Posláním organizace je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Adoptivním a pěstounským rodinám tato organizace poskytuje komplexní odborný program, který je zaměřen na všechny členy rodiny: na podporu a rozvoj dítěte, podporu a vzdělávání rodičů a podporu rodiny jako celku. Centrum pomáhá náhradní rodině na cestě od příchodu dítěte do rodiny až do jeho dospělosti. Připravuje vzdělávací a podpůrné programy pro rodiče, vzdělávací a rozvojové programy pro děti v náhradní rodinné péči a podpůrné programy pro celou rodinu. Pracuje také s biologickou rodinou, ze které bylo dítě odebráno, zajišťuje asistované kontakty dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou, připravuje rodinné případové konference, spolupracuje s orgány sociálněprávní ochrany dětí v regionu. Rodinám s dětmi v ohrožení nebo v potencionálním ohrožení organizace poskytuje bezpečné a podpůrné (ne restriktivní) odborné zázemí, poradenství a doprovázení. 

Centrum provozuje Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích a v Ústí nad Labem, ve kterých nabízí individuální, párovou a rodinnou terapii.

Margita Šantavá
Kréta 158, Terezín, 412 01 Litoměřice 1
Tel.: +420 731 557 681
E-mail: santava@cpnrp.cz
www.cpnrp.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně (CRSP) je nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, stejně jako podporu v obtížných životních situacích. Zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské.

Naše programy jsou určeny dětem, dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným rodinám. Věnujeme se pěstounským rodinám, seniorům i odborné veřejnosti.

Aktivity CRSP:

- programy a služby pro rodiny
- služby určené pěstounským rodinám
- skupinová aktivizační služba pro seniory
- vzdělávání, poradenství

Mgr. Tatiana Jopková, ředitelka
Biskupská 280/7, 602 00 Brno
Tel.: 737 976 946
E-mail: tatiana.jopkova@crsp.cz
www.crsp.cz

 

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči, z.s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednistvím dvou středisek RODINA a VÝZVA. Centrum vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity a služby v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Středisko Rodina: V rámci toho střediska funguje služba Doprovázení pěstounských rodin (od roku 2013), poradna pro vztahy a rodinu, programy na podporu fungování rodiny, příprava na manželství, programy pro seniory, přednášková a vzdělávací činnost a programy v rámci primární prevence sociálně patologických jevů a prevence rizikového chování.

Středisko Výzva nabízí  čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny: OASA (od roku 2002), RESPIT a BRÁNA (od 2004) a RODINNÝ PRŮVODCE (od 2005).

Předseda: Bc. Marek Schneider

Sídlo organizace: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava

Email: cpr@prorodiny.cz

IČO: 48804517

www.prorodiny.cz

 

 

Centrum pro rodinu NÁRUČ bylo založeno v roce 2000. Jeho posláním je podpora rodiny, a to jak biologické, tak i náhradní. Centrum poskytuje služby a pomoc všem členům rodiny a subjektům spolupracujícím s rodinou. Od roku 2011 zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí, od roku 2013 je pověřenou osobou, která může uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče.

Centrum nabízí odborně garantované služby – realizační tým tvoří odborníci s dlouholetou poradenskou praxí v oblasti pedagogicko-psychologické, speciální pedagogiky, klinické psychologie, rodinné terapie a sociálně právního poradenství.

Kromě výše uvedených aktivit Náruč nabízí prostor pro setkávání rodičů a dětí, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro osobní i odborný růst, poradenství, hernu a miniškolku.

Mgr. Petra Houšková
Skálova 540, 511 01 Turnov
Tel.: +420 775 964 314
E-mail:nrp@naruc.cz

www.naruc.cz

 

 

Sdružení maminek Sluníčko o.s. je provozovatelem Centra pro rodinu Sluníčko v Karviné. S rodinami systematicky pracujeme již od 15.1.2003. Naším posláním je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Hlavním cílem je provozování Centra pro rodinu Sluníčko, jako zařízení komunitního, multigeneračního a integračního centra.

Naším cílem je podporovat rodinu, funkční rodinné vztahy, které jsou základem spokojeného a úspěšného života.

Cílové skupiny, se kterými pracujeme, jsou:

 • Těhotné ženy
 • Rodiče na mateřské dovolené a rodičovské dovolené
 • Rodiče s dětmi od 4 do 6 let
 • Děti od 6 do 14 let
 • Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči ź Ohrožené děti

Mgr. Lenka Kalniková

Prostřední Bludovice 684, 739 37, Horní Bludovice
+420 608 615 138
lenka.kalnikova@centrum-slunicko.cz
www.centrum-slunicko.cz

 

 

POMÁHÁME DĚTEM po rozpadu rodiny a v pěstounské péči.

Tam, kde děti nemohou vyrůstat se svými rodiči, chceme přispět k jejich zdravému vývoji podporou pečujících dospělých.

Palachova 504/7

Liberec

Světluše Jiráňová, DiS. – ředitelka

+420 775 776 161

jiranova@centrumprotez.cz

centrumprotez.cz

 

Centrum psychologické pomoci je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Působí prostřednictvím pracovišť v oblasti celého Moravskoslezského kraje.

V současné době nabízí a poskytuje služby ve třech hlavních oblastech:

 • Odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů
 • Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí
 • Telefonická krizová pomoc

PaeDr. Zdeněk Moldrzyk
Na Bělidle 815, 733 01 Karviná 
+420 774 007 777, +420 778 469 728
moldrzyk@cepp.cz 
www.cepp.cz 

 

Jsme obecně prospěšná společnost a poskytujeme služby a podpory, které pomohou občanům v nepříznivé sociální situaci zlepšit kvalitu jejich života tak, aby mohli setrvat ve vlastní domácnosti a žili důstojným způsobem, nebo byli schopni řešit náročnou životní situaci vlastními silami a plnili svoji funkci v rodině.

Naše sídlo je v Harmonii II, Souběžná ul. 1746, Hradec Králové 12. V Harmonii II máme i další naše provozy – denní stacionář pro seniory (domovinku), středisko osobní hygieny, které poskytuje pedikúru, praní prádla, koupání a masáže. Dalším provozem je jídelna, která kromě stravování našich klientů slouží k setkávání klientů pečovatelské služby a denních stacionářů při aktivizačních programech. V budově je velká zastřešená terasa, která rovněž slouží k setkávání seniorů. Budova Harmonie II je bezbariérová.

Manželská a rodinná poradna nabízí odborné poradenství pro rodiny, partnery, jednotlivce i pěstounské rodiny a její pobočky naleznete v Hradci Králové, Jičíně, Rychnově n.K. a Náchodě na adresách uvedených v kontaktech.

 

Mgr. Zuzana Vostrovská
Souběžná 1776/12, Hradec Králové 500 12
+420 608 615 138  
poradna.hk@csps-hk.cz 
www.csps-hk.cz 

 

Naším posláním je spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí vyrůstajících v pěstounské péči a posilování kompetencí pěstounů prostřednictvím poradenství, doprovázení, vzdělávání a jejich vzájemného setkávání.

Cílem je:

 • fungující rodinné prostředí
 • spokojené dítě se zdravou identitou
 • profesionální a spolupracující pěstoun
 • bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou

Komu je služba určena?

 • dětem vyrůstajícím v pěstounské péči,
 • pečujícím osobám/osobám v evidenci,
 • každému dítěti, které požádá o ochranu života a jeho práv (dle § 8 ZOSPOD)

Mgr. Hana Schwarz
Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
+420  733 714 048
nrp@css-ostrava.cz 
www.css-ostrava.cz

Posláním sdružení Cestou necestou, založeného v roce 2011, je vytvořit stabilní, bezpečné a citově vřelé rodinné prostředí pro dítě a zabránit tak jeho týrání, zneužívání či zanedbávání. Zároveň chceme předcházet odebrání dítěte z rodiny či zabránit jeho dlouhodobému setrvání v ústavní péči. 

Služby poskytované sdružením úzce propojují sanaci rodiny a terapeutické služby. Pracovní tým tvoří odborníci s mnohaletou praxí v oblasti psychoterapie, dětské psychologie, speciální pedagogiky a specialisté na sociální práci s týranými, zanedbávanými nebo opuštěnými dětmi a jejich rodinami.

Mgr. Kateřina Dunovská
Náplavní 2013/1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 731 430 848
E-mail: dunovska@cestounecestou.org
www.cestounecestou.org

D

 

Všechny děti potřebují péči, jistotu v blízkých vztazích, bezpečné zázemí rodiny. Každá rodina někdy potřebuje podporu a pomoc. Nejste na to sami! Pomáháme růst.

Věříme, že zajištění důsledné ochrany práv všech dětí a naplňování jejich potřeb je prioritou celé společnosti. Využití a rozvoj potenciálu každého dítěte je zároveň podmínkou jejího rozvoje směrem k toleranci, lidskosti, otevřenosti a svobodě.

Společnost DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., zahájila svoji činnost v lednu 2015 jako nástupnická organizace Podpora rodiny SKP-CENTRUM, o.p.s. Pokračuje v poskytování a rozvoji sociálních služeb pro rodiny s dětmi, služeb pěstounské péče a v poradenských a vzdělávacích aktivitách.

Posláním společnosti DaR je podporovat rodiny (biologické i náhradní) tak, aby mohly i v obtížných situacích plnit všechny svoje funkce ve prospěch dětí. Respektuje jedinečnost každé rodiny a každé situace a veškeré činnosti realizuje se zřetelem na zájem dítěte. Nabízí pomoc a podporu při překonávání nezdarů a překážek, hledá společně s rodinami jejich silná místa a zdroje.

Jan Palacha 324, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 777 587 519
E-mail: gabriela.chovancova@darops.cz
darops.cz

 

Sdružení Děti patří domů, z. s., bylo založeno v roce 2008 s hlavním cílem pomoci snížit počet dětí, které vyrůstají v dětských domovech a kojeneckých ústavech. Mezi cíle organizace patří především:

 • sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dětí vyrůstajících v náhradních rodinách,
 • podporovat pěstouny v péči o děti a aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření láskyplného prostředí pro děti,
 • zajistit náhradním rodičům a hostitelům možnost sdílet své zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet, konzultovat specifické problémy v oblasti pěstounské péče, osvojení a hostitelství,
 • šířit povědomí, že většina z nás může přijmout dítě do své rodiny nebo mu jinak pomoci a poskytovat všem zájemcům i veřejnosti dostatek informací o pěstounství, hostitelství a dětech, které hledají rodinu.

Stěžejní aktivitu sdružení vidí v respitní činnosti, tj. v pomoci náhradním rodinám s péčí o děti. Sdružení organizuje víkendové pobyty, integrační tábory či individuální hlídání dětí z náhradních rodin.

Sdružení se podílí na pomoci při transformaci systému péče o ohrožené děti a na přípravě podkladů pro tvorbu oficiálních dokumentů, které připravuje MPSV.

MUDr. Dagmar Zezulová
Nám. Míru 28, 568 02 Svitavy
Tel.: +420 777 925 871
E-mail: detipatridomu@detipatridomu.cz 
www.detipatridomu.cz

 

Nabízíme dětem co nejpřirozenější alternativu rodinného prostředí a pomoc při hledání řešení jejich obtížné životní situace.
Posláním služby „dětský domov“ je profesionální péče o děti v rodinných bytech, zajištění jejich životních potřeb a vytvoření bezpečného stabilního prostředí vhodného pro individuální rozvoj dítěte ve spolupráci s jeho rodinou.
V rámci doplňkové činnosti nabízíme službu SAS, jejímiž klienty jsou děti akutně ohrožené odebráním z rodinného prostředí, mladí dospělí po odchodu ze zařízení, nebo NRP a dále rodiny, do kterých odešly děti po pobytu v zařízení (mimo NRP).

Husova 623, 534 11 Holice
tel.: 466 682 120
fax: 466 682 379
email: domov@ddholice.cz
www.ddholice.cz 

Mgr. Ondřej Výborný
ředitel zařízení
tel.: 773 558 801
e-mail: ondrej.vyborny@seznam.cz

 

S prvními minutami roku 2012 započala pro Diakonii ČCE v Plzeňském kraji nová etapa jejího fungování. Od 1. ledna totiž došlo ke sloučení tří stávajících středisek v Rokycanech, Plzni a Merklíně v novou organizaci s názvem Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. Kromě oficiálního názvu v plném znění, je pro vnější komunikaci užíván rovněž zkrácený „obchodní“ název Diakonie Západ. Hlavním cílem Diakonie Západ je navázat na vše dobré a podstatné, co se podařilo Diakonii ČCE za 20 let svého působení v plzeňském regionu vytvořit.

Poslání a vize Diakonie Západ
Diakonie Západ (dříve střediska v Plzni, Rokycanech a Merklíně) již více jak 20 let poskytuje sociální a duchovenské služby v západočeském regionu v oblasti péče a prevence. Pomáhá se zaměstnáváním lidí se zdravotním znevýhodněním a řeší jedinečné projekty. Rovněž je platformou pro řadu potřebných komunitních aktivit. Vizi Diakonie Západ lze shrnout do jedné věty: "Silná, jedinečná, efektivní a profesionální organizace, která dokáže naplnit hodnoty „velké diakonie“ na regionální úrovni.".

Mgr. Lucie Petříčková
Americká 29, Plzeň
+420 775 720 490
lucie.petrickova@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz 

 

Diamant, je organizace působící v celém Královéhradeckém kraji.

Poskytuje služby desítkám rodin dlouhodobých i přechodných pěstounů.

Nabízíme i možnost uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, která rodině garantuje zejména:​

 • Zajištění osoby klíčového pracovníka - odborníka na náhradní rodinnou péči, který osobně dojíždí za rodinou a poskytuje poradenství a podporu.
 • Zprostředkování a úhradu krátkodobého i dlouhodobého hlídání svěřených dětí.
 • Zprostředkování a úhradu odborného poradenství (např. psychologického, právního).
 • Podporu a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou.
 • Výběr z nabídky vzdělávání pro náhradní rodiče (jednodenní či víkendové semináře na různých místech kraje).
 • Pravidelná klubová setkání pěstounů na přechodnou dobu.

Bc. Tereza Kocurová
Sv. Čecha 677, 551 01 Jaroměř
+420  733 644 060
info@diamant-kralovehradecky.cz 
diamant-kralovehradecky.cz  

 

Jsme spolek, ve kterém pracují zkušení pracovníci v oboru provázení pěstounů.

Našim hlavním cílem je doprovázet pěstouny.

 • Nabízíme naše profesionální, přátelské a komplexní služby.
 • Podpoříme Vás na Vaší cestě  pěstouna.
 • Poskytneme vše dle zákona (akce pro děti; sociální, psychologické, právní poradenství; pomoc při kontaktu s biorodinou dítěte; vzdělávání pěstounů)   a ještě víc.
 • Máme zkušenosti, otevřené srdce, uši k naslouchání, ruce ku pomoci.

Neváhejte nás kontaktovat – rádi se s Vámi osobně setkáme a seznámíme Vás s našimi možnostmi.

Pokud pěstoun nejste, ale třeba Vás jen zaujala myšlenka, nebo přemýšlíte o tom, že byste jím být mohli, rádi Vám povíme vše, co víme.


Mgr. Pavlína Němcová
Jesenická 5, Bruntál
+420  775 938 070
donaruce@seznam.cz  
www.donaruce.cz 

 

Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Cílem Dobré rodiny je vytvořit takové podmínky, aby i tyto děti mohly vyrůstat (byť v náhradním) rodinném prostředí. Organizace podporuje vazby dítěte na rodiče, příbuzné a další blízké osoby a vazby na přirozené sociální prostředí. Důraz je kladen na kvalitu péče, profesionalitu, spolehlivost a vysokou odbornost poskytovaných služeb. Respekt je kladen na práva dětí a jejich potřeby.

Organizace podporuje a odborně doprovází pěstounské rodiny, které o tyto děti pečují. Dále poskytuje odborné poradenství, odlehčovací služby, asistenci při kontaktu dítěte s rodinou
a další služby, zajišťuje odbornou podporu a vzdělávání pěstounů i sociálních pracovníků. Obecně prospěšná společnost Dobrá rodina byla založena v roce 2012, působí ve všech krajích České republiky a v současné době doprovází přes 600 pěstounských rodin, které poskytují zázemí a péči více než 800 dětem. Spolupracuje se sociálními odbory obecních
a krajských úřadů, dalšími neziskovými organizacemi a jednotlivci působícími v oblasti ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče.

Ing. Tomáš Böhm

Dobrá rodina, o.p.s.
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 398 686
E-mail: tomas.bohm@dobrarodina.cz
www.dobrarodina.cz

Náš Dům je místem, kde mohou svá přání vyslovit děti, kterých se na jejich přání nikdy nikdo nezeptal.

 

Naše tři přání
PRÁVO SI PŘÁT
Prvním přáním je, aby děti u nás mohly vyslovovat svá přání.
PODPORA A BEZPEČÍ
Druhým přáním je vytvářet u nás dětem a jejich rodinám ochranné a podporující prostředí.
RODINA
Třetím přáním je, aby děti a rodiče uměli překonávat náročné životní situace.

 

Dům tří přání, z.ú., je pražská nestátní nezisková organizace, založená v roce 2001, jejímž posláním je všestranná a okamžitá pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.  Poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc a sociální rehabilitaci. Nabízí také rodinnou terapii a poradenství. Organizace má pověření k sociálně-právní ochraně dětí.
Naším cílem je, aby děti mohly vyrůstat ve své rodině a v podmínkách, které pro svůj zdravý vývoj potřebují, proto při řešení situace dítěte pracujeme s celou rodinou. Náš tým je multidisciplinární – složený z odborníků ze sociálních, psychologických, pedagogických i zdravotnických profesí, kteří spolu úzce spolupracují v komplexně provázaných službách napříč našimi pěti centry:

 • Dům Přemysla Pittra pro děti – Poskytujeme ambulantní a terénní krizovou pomoc pro děti od 6 do 18 let. K dispozici jsou také čtyři krizová lůžka pro krátkodobé pobyty pro děti od 12 do 18 let. V Domě Přemysla Pittra pmáháme  dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo za pomoci své rodiny.
 • Centrum pro děti Mezipatro – Podporujeme zdravý vývoj dětí a jejich osobnostní a sociální rozvoj. Umožňujeme dětem hravě a tvořivě poznávat samy sebe, bezpečně vyjadřovat svá přání, myšlenky a pocity a rozvíjet zdravé vztahy v rodině i mimo ni. Provázíme děti při zvládání náročných situací a životních změn.
 • Centrum pro rodiny Delta – Provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročné životní situace. Nabízíme bezpečný prostor mluvit otevřeně o tom, co rodiny trápí a co jim pomáhá. Pomáháme rodinám v řešení vztahových konfliktů zejména mezi rodiči, ve zlepšení vzájemné komunikace a při obtížích týkajících se výchovy dítěte.
 • Centrum rodinné terapie Horizont – Nabízíme ambulantní poradenskou a terapeutickou pomoc rodinám v náročné životní situaci. Podporujeme děti a rodinu ve vzájemné komunikaci, soudržnosti a zdravých vztazích. Rodinám pomáháme samostatně a úspěšně překonávat běžné i náročné životní situace.
 • Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha – Poskytujeme dětem a jejich rodinám komplexní zdravotně-sociální podporu v oblasti duševního zdraví. CDZ realizuje svou činnost za využití provázané multidisciplinární spolupráce členů týmu: dětského psychiatra, psychologa, zdravotních sester, sociálních pracovníků, rodinného terapeuta, rodinného poradce a speciálních pedagogů.

 

Ředitelka: PhDr. Markéta Školoudová
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6
+420 602 662 099
marketaskoloudova@dumtriprani.cz
www.dumtriprani.cz

E

 

Vizí našeho sdružení je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj uživatelů našich služeb v přirozeném prostředí.  

 

Občanské sdružení ECCE HOMO Šternberk bylo založeno v prosinci 1996 s cílem pomoci lidem nabídkou sociálních služeb, které chyběly v systému sociálních služeb poskytovaných státem. Jednalo se o služby terénního poradenství pro rodiny s dětmi s postižením nebo speciálními potřebami, služby osobní asistence v rodinách a třídní asistence v mateřských a základních školách, aktivní využití volného času, sociální poradenství a další.

Sdružení má v současné době registrované tři sociální služby, a to:

 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • terénní programy,
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Nejstarším projektem sdružení ECCE HOMO je dlouhodobý rámec akcí „BÝT SPOLU“. Jedná se o cyklus kulturních, společenských a sportovních akcí, který především umožňuje plné zapojení osob se zdravotním postižením.

Mgr. Pavlína Kráčmarová
Masarykova 12, 785 01 Šternberk
+420 733 564 699
E-mail: kracmarova.eccehomo@seznam.cz
spolekeccehomo.cz

 

Elim Opava, o.p.s. nabízí:

dětem a mládeži - smysluplné využití volného času v nízkoprahových klubech a na ulici
rodinám s dětmi - pomoc v jejich tíživé životní situaci
pěstounským rodinám - podporu v jejich nelehké roli
zájemcům o dobrovolnictví - zprostředkovat možnost pomáhat jako dobrovolník
rodinám - prevence sociálního vyloučení

www.elimopava.cz

Rolnická 1636/21a

Opava-Kateřinky

IČ 022 78 197

Datová schránka: 9ne38wm

Telefon: 553 653 239

facebook.com/elimopava

 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000, právní formou je obecně prospěšná společnost. Číslo registrace: Oddíl O, vložka 112 vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě, zapsáno 23. 2. 2000.

Posláním společnosti EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je:

 • poskytovat podporu a zajistit rovný přístup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti
 • usilovat o podporu a sociální začlenění lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení
 • podpora zdravého fungování rodiny, pomáháme řešit problémy tak, aby se předcházelo krizovým situacím vedoucím k destabilizaci rodiny
 • rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi nestátními neziskovými organizacemi, školami, dalšími institucemi a okolní komunitou

Působnost organizace

Sociální služby jsou poskytovány v Moravskoslezském kraji - oblasti regionů Opava, Krnov a Bruntál.
Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí se vztahuje na místa výkonu Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Jesenicko.
Další programy nabízíme také v dalších regionech především v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.

 

Zacpalova 379/27, Opava, 746 01

Mgr. Petra Večerková, ředitelka
Mobil: 608 883 618
E-mail: petra.vecerkova@eurotopia.czopava@eurotopia.cz

IČO: 258 52 345

registrace u KOS v Ostravě 23.2.2000, oddíl O, vložka 112

Datová schránka: 2t5vajt

eurotopia.cz

F

 

Farní charita Litomyšl je církevní, nestátní nezisková organizace, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání.

Zajišťuje terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáhá rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte se zvládnutím náročné životní situace, poskytuje možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, podporuje pěstounské rodiny, koordinuje činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách. Počty těch, kterých se činnost charity dotýká, jdou dnes do tisíců. Velká část práce je odvedena přímo v domovech klientů celého Litomyšlského mikroregionu.

Ředitelka organizace: Bc. Věra Dvořáková
Sídlo organizace: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Email: charita@lit.cz
IČO: 47489839

litomysl.charita.cz

H

 

Organizace pomáhá dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedovedou sami vytvořit harmonické a podnětné zázemí pro své děti. 


Mgr. Martina Zahradníková
Slovenská 6/1566 Praha 10, Vinohrady 101 00
Tel: 739 400 204
www.hostcz.org

CH

 

Naše organizace byla založena 25. 10. 2000 a zřizovací listinu podepsal tehdejší biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka. Na začátku své činnosti jsme se zaměřili na služby pro seniory v rámci charitní pečovatelské služby. Pro maminky s dětmi jsme zřídili mateřské centrum Sedmikráska. Postupně se služby rozrůstaly a v roce 2002 vznikl pro děti a mládež Jakub klub. V roce 2005 jsme založili Dobrovolnické centrum a začali s vysíláním dobrovolníků do Domova u fontány. V roce 2011 jsme zahájili provoz sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Podpora rodiny, včetně Charitního šatníku. V roce 2013 jsme otevřeli službu Podpora pro pěstouny.

Svoji činnosti se podílíme na rozvoji místní komunity, dáváme podněty na řešení sociálních problému našeho regionu a jsme obhájci našich klientů, pokud svoje oprávněné požadavky nejsou schopni hájit sami. V současné době provozujeme kromě výše uvedených služeb: půjčovnu kompenzačních pomůcek, charitní šatník, potravinovou pomoc, obecně prospěšné práce a dobrovolnické centrum.

Ředitelka organizace: Ing. et Mgr. Zdenka Kumstýřová
Sídlo organizace: Masarykovo náměstí 48, 535 01 Přelouč
Email: zdenka.kumstyrova@prel.hk.caritas.cz

IČO: 70188769
prelouc.charita.cz

I

logo isis

Všestranně podporujeme náhradní rodinnou péči a snažíme se o posílení institutu rodiny v české společnosti. Naší hlavní činností je podpora a doprovázení náhradních rodin (pěstounských i osvojitelských), včetně řešení obtížných životních situací. Poskytujeme sociální poradenství a terapeutické služby náhradním rodinám s dětmi. Zajišťujeme odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péče nejen rodinám, ale i široké veřejnosti (mateřské školky, základní školy, pediatři, jednotlivci). Informujeme společnost o specifikách náhradní rodinné péče a výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracujeme se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi, které se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí v rámci náhradní rodinné péče. Působíme v Olomouckém kraji a máme téměř 25 letou tradici.

Sídlo: U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Pracoviště: Horní náměstí 21, 779 00 Olomouc

isis-olomouc.cz
isis-olomouc@centrum.cz
tel.: 601 369 512

datová schránka: c72a644
IČ: 44 93 64 78
Číslo účtu: 225817556/0300

J

 

Obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová vznikla v roce 2004 a je součástí skupiny DfK Group.

Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sektoru, dále pak s poskytovateli sociální služeb, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, úřady práce a organizacemi státní správy i samosprávy.

Své aktivity zaměřuje především na tyto cílové skupiny:

 • neziskové organizace;
 • poskytovatele a zadavatele sociálních služeb;
 • zaměstnavatele a jejich zaměstnance;
 • podnikatelské subjekty;
 • nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené osoby;
 • osoby se zdravotním znevýhodněním;
 • osoby v sociální nouzi a životní krizi;
 • generaci 50+.

Vnitřní řízení společnosti: Mgr. Nina Mocová

Telefon: 724 848 555

Email:   info@jihoceskarozvojova.czmocova@dfkgroup.cz

www.jihoceskarozvojova.cz

K

 

Organizace chce svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli. Má za cíl provozovat aktivity k podpoře rodiny, zdravých rodinných vazeb a vztahů. Součástí tohoto poslání je:

a) podpora fungující rodiny

b) poskytování sociálních služeb (Odborné sociální poradenství a Raná péče)

c) podpora rodiny včetně rodiny s handicapovaným členem

d) vzdělávací programy a osvětová činnost

Ludmila Janžurová - ředitelka organizace
ludmila.janzurova@dumrodin.cz

Sídlo organizace:

U Zámku 5, 273 05 Smečno

Doručovací adresa:

Rodinné centrum
Wilsonova 546
274 01 Slaný

777 558 778

www.dumrodin.cz

 

 

"Napomáháme rozvoji přirozeného života napříč všemi generacemi, v životě jednotlivce, rodiny a společnosti v souladu s tradičními křesťanskými hodnotami. Vytváříme prostor pro setkávání lidí různých generací formou klubové činnosti, přednášek, akcí a aktivit. Podporujeme rodinný život a zdravé rodinné vazby, podporujeme pěstounské rodiny."

Krok pro všechny generace, z.s. 
Mariánská 551/47, 470 01 Česká Lípa
+420  604 670 510
info@krokpro.cz

www.krokpro.cz

L

 

LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji, která usiluje o rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče. Činnost organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě. Prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporuje pěstouny v tom, aby mohli vytvářet bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.

Organizace nabízí služby v těchto oblastech:

 • Kampaň a náborová činnost v oblasti náhradní rodinné péče
 • Doprovázení pěstounských rodin
 • Poradenství pro zájemce
 • Podpora rodiny při přechodu dítěte z péče do péče
 • Vzdělávání zájemců o náhradní rodinnou péči, náhradních rodičů a odborníků
 • Odpolední kluby pro děti a dospělé

PhDr. Tomáš Ochotnický
Pobřežní 780/8, 301 00 Plzeň
Tel: +420 775 969 063
www.latusprorodinu.cz

 

LECCOS, z.s. Vytváří programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička a Poradnu pro rodiny, programy sanace rodiny, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby pro pěstounské rodiny. Pořádá akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.


Bc. Dana Zahradníčková, DiS.
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01
+420  604 887 935
rodiny@leccos.cz
leccos.cz

Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizových obdobích a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

Posláním organizace je pomoci dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu.

Šárka Kysilková
sarka.kysilkova@letnidum.cz
Vyšehradská 423/27,120 00 Praha 2
Tel: +420 601 324 143
letnidum.cz 

M

 

V České republice je nejvíce dětských domovů ze zemí Evropské unie na počet obyvatel. V současné době v nich žije 6 500 dětí a kolem 5 000 pak přebývá ve výchovných ústavech. Jen dvě procenta z nich přitom jsou skutečnými sirotky. Reálná čísla. Proč lidé odkládají své děti? Proč děti musejí trávit dětství bez zázemí a rodiny? Můžeme hledat odpovědi a můžeme zkusit pomoci. Hudebně sportovní festival Out of Home se o to bude snažit... a vy můžete s námi!

Posláním sdružení Mimo domov, založeného v roce 2007, je pomoci dětem vyrůstajícím v dětských domovech.

Organizace již od roku 2007 pravidelně organizuje festival Out of Home, určený dětem z dětských domovů. Přináší malým účastníkům spoustu emotivních zážitků – týmové soutěžení, setkání s osobnostmi uměleckého a sportovního světa, exhibice, atrakce a živé koncerty, motivace, vítězství, ale i prohry a také příležitost naučit se s nimi vypořádat. Oslovuje veřejnost a zprostředkovává integraci dětí z dětských domovů do společnosti.

Klára Chábová

Mimo domov, spolek
Osadní 41, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 602 122 441
E-mail: klara@mimodomov.cz
mimodomov.cz

 

Občanské sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION je neziskovou organizací, která byla založena v roce 2005, jako sdružení dobrovolné, nepolitické, sdružující členy na základě jejich společného zájmu. Základním cílem bylo a zůstává řešení celoživotního vzdělávání, zvyšování jeho dostupnosti a kvality. Organizace nyní působí v Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji. Organizace má sestaven vlastní tým, zahrnující odborníky ze vzdělávacích institucí, lektory a vlastní manažerský tým, který má zkušenosti s řízením a koordinací projektů a rozvojových partnerství.

Hlavní cíle:
Podpora celoživotního vzdělávání na národní i evropské úrovni
Podpora adaptability a integrace na trh práce
Příprava na život v informační společnosti v EU
Spolupráce se ziskovým, neziskovým i státním sektorem
Rozvoj mezinárodní spolupráce
Organizování setkání na národní i mezinárodní úrovni
Prezentace činnosti sdružení v médiích
Propagační a informační aktivity

Bc. Lubomír Vlach
Dělnická 243, 513 01 Semily
Tel: +420 732 425 425
mostkevzdelani.eu 

N

Posláním organizace NA DLANI je podpora rodin s dětmi, podpora náhradního rodičovství, doprovázení náhradních rodin, pomoc a podpora ohroženým dětem a rodinám ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče, poskytování poradenství, napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci, realizace sociálně-preventivních programů pro děti, mládež i dospělé, zejména pro rodiny s dětmi, pořádání kurzů, přednášek, seminářů, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, osvětová činnost, zprostředkování dobrovolnické činnosti.

Cíle organizace:

 • Podporovat služby pro rodiny s dětmi
 • Podporovat náhradní rodičovství a doprovázet náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb
 • Pomáhat a podporovat ohrožené děti a rodiny ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče
 • Poskytovat poradenství a další podpůrné služby (psychoterapie, mediace, krizová intervence, supervize, doprovázení apod.)
 • Prostřednictvím komunitní péče napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci
 • Realizovat sociálně-preventivní programy pro děti, mládež a dospělé, zejména pro rodiny s dětmi
 • Pořádat kurzy, přednášky a semináře
 • Věnovat se osvětové činnosti
 • Zprostředkovat dobrovolnické služby a dobrovolnické činnosti

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD, MBA
Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
Tel: 731 918 258
www.nadlani.net

 

Nadace J&T vznikla dne 21. 6. 2017 přeměnou z Nadačního fondu J&T, který byl založen 1. června 2004. Pomáhá především ohroženým dětem a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Poskytuje finanční, materiální pomoc a poradenství fyzickým i právnickým osobám, podporuje pěstouny i neziskové organizace.

Téma domov a rodina je pro Nadaci stěžejním. Usiluje o rozvoj a zkvalitnění systému péče o ohrožené děti, posílení preventivních služeb pro rodiny a další rozvoj a zefektivnění náhradní rodinné péče. Dlouhodobým cílem nadace je, aby děti mladší sedmi let nebyly umísťovány do ústavní péče, ale vyrůstaly v rodinném prostředí.

Nadace realizuje několik vlastních projektů a kampaní, mezi něž patří:

 • projekt Komunikační mosty, který poskytuje prostor pro výměnu a sdílení informací v oblasti náhradní rodinné péče,
 • Iniciativa 8000důvodů, zaměřená na pomoc krajům v reformě systému péče o ohrožené děti a podporu legislativních změn směřujících k podpoře vlastních rodin, snížení počtu dětí odebíraných z rodin, rozvoj náhradní rodinné péče a reformu ústavních zařízení.

Nadace je zakladatelem o. p. s. Hledáme rodiče, jejímž hlavním cílem je pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Mezi další cíle patří posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti.

Mgr. Marie Oktábcová
Malostranské nábř. 563/3,
118 00 Malá Strana
Tel.: +420 221 710 374
E-mail: oktabcova@nadacejt.cz
nadacejt.cz

 

Nadace Sirius byla založena v roce 2008, jejím posláním je přispívat ke zlepšování a k rozvoji kvality života dětí, a to především dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji. Svými aktivitami hledá cesty, které vedou k pozitivním a trvalým změnám v systému pomoci rodinám a dětem. Podporuje aktivity, které ohrožení dítěte buď zabraňují, nebo alespoň pomáhají snižovat rizikové faktory. 

Aktivity Nadace Sirius

Nadace Sirius využívá zkušenosti a příklady dobré praxe z domova i ze zahraničí. Spolupracuje s předními odborníky v oblasti péče o ohrožené děti, především pediatrie, sociologie, psychologie
a pedagogiky. Pro dosažení komplexní znalosti dané problematiky zajišťuje průzkumy veřejného mínění a spolupracuje s neziskovými organizacemi, které v dané oblasti působí.  

Nadace Sirius pravidelně vypisuje grantová řízení zaměřená na aktuální témata z oblasti ohrožených dětí, od svého vzniku rozdělila na grantech částku více než 64 milionů korun a podpořila projekty v těchto oblastech:

 • primární prevence rodiny,
 • sanace ohrožené rodiny,
 • náhradní rodinná péče,
 • rodiny dětí se zdravotním postižením.

Ing. Dana Lipová

Všehrdova 2
118 00 Praha 1
Česká republika
info@nadacesirius.cz
tel.: +420 702 026 600

 

nadacesirius.cz

 

Posláním organizace Náhradním rodinám, o.p.s. je rozvoj náhradní rodinné péče na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím podpory a doprovázení stávajících náhradních rodin přispíváme k zdárnému procesu péče o přijaté dítě a pozitivnímu vnímání náhradní rodinné péče laickou veřejností. Úkolem pracovníků organizace je seznamovat širokou veřejnost se skutečností, že náhradní rodinná péče je pro další zdárný vývoj dítěte vhodnější, než péče ústavní.

Cílem organizace je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodiny.

Prostřednictvím doprovázení, které představuje ucelený a řízený proces, dosahujeme těchto cílů:

 • Zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro dítě, které je umístěné do pěstounské péče
 • Rozvoj kompetencí náhradních rodičů
 • Podpora pěstounů (dle zjištěných potřeb)

Dalším cílem organizace je získávat nové zájemce o pěstounskou péči a poskytnout jim základní informace o formách náhradní péče a náhradní rodinné péče.

Prostřednictvím vzdělávacích aktivit a kvízů pro děti, obsahující tématiku péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, chceme v další generaci posílit sociální cítění a schopnost empatie.

Mgr. Šárka Bystroňová
Závod Míru 122, 360 00 Karlovy Vary
+420  777 883 348
sarka.bystronova@nahradnimrodinam.cz
www.nahradnimrodinam.cz 

 

Spolek Náruč dětem, z. s. je založen za účelem všestranné podpory pěstounské péče a posilování institutu rodiny v České společnosti.

Hlavní činností spolku je: 

 1. sdílení a šíření informací v oblasti náhradní rodinné péče a sociálně - právní ochrany dětí a rodinného života 
 2. podpora pro náhradní rodinnou péči, děti, partnery a rodiny
 3. podpora doprovázení pěstounů pro výkon pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
 4. spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi, podílející se na sociálně - právmí ochraně dětí v oblasti náhradní rodinné péče

Vedlejší činností spolku je: 

 1. pořádání seminářů, školení, klubů pěstounů a sociálních pracovníků
 2. organizování pobytových akcí v oblasti náhradní rodinné péče a rodinného života
 3. pořádání benefičních akcí
 4. pořádání rodinných konferencí

Eva Kopecká

Sídlo: Na Vozovce 870/48, Olomouc 779 00

Poštovní adresa: 8. května 503/27, 779 00 Olomouc
+420 737 135 217
narucdetem@narucdetem.cz
eva.kopecka@narucdetem.cz 
www.narucdetem.cz

O

Centrum pro rodinu Klubko bylo založeno v roce 2013. Je pověřeno k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Konkrétně:
 • k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • k poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče a k sledování výkonu pěstounské péče
 • k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • k vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení
Doprovázející pracovníci poskytují služby v Královehradeckém kraji. Ponejvíce na Královedvorsku, Trutnovsku, Hořicku. Centrum pro rodinu Klubko je součástí Farní charity Dvůr Králové nad Labem, která má rozsáhlou působnost i v jiných sociálních oblastech. Mia Magenheimová, DiS. Nám. T.G.M. 40, 544 01 Dvůr Králové n. Labem +420 603 556 458 klubko.nrp@charitadk.cz dk.charita.cz/klubko

 

Posláním centra MAJÁK je poskytovat podporu, pomoc, poradenství a vzdělávání rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, tzn. dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči. Centrum nabízí odlehčovací služby pro pěstouny i děti, jako jsou víkendová setkávání, týdenní pobyty pro rodiny s dětmi, vzdělávání, výtvarné a rukodělné dílny a mnohé další služby.

Cíle centra MAJÁK

 • podpora rodiny jako celku, zahrnující spolupráci rodiny biologické i rodiny náhradní.
 • hlavním cílem všech činností je vždy zájem dítěte
 • vzdělávání náhradních rodičů v oblastech výchovných kompetencí, komunikace, specifiky přístupu k  dětem v náhradní rodině i jiných aktuálních tématech dle potřeb skupiny
 • udržení případně zkvalitnění vztahů v rodinách biologických i náhradních
 • podpora náhradních rodin v krizových situacích
 • šíření myšlenek náhradní rodinné péče pro veřejnost, vyhledávání nových náhradních rodičů, příprava žadatelů o náhradní rodičovství
 • dosažení co možná největší samostatnosti a nezávislosti uživatele s pomocí našich služeb a postupné osamostatnění a nabytí nezávislosti
 • spokojenost zájemců s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
 • individuální plánování a přehodnocování péče
 • citlivý přístup ke všem otázkám života uživatele
 • respektování všech práv a svobod uživatelů

Mgr. Kateřina Romančáková
Dřevařská 332, Trutnov, 541 03
+420  739 327 570
majak@tu.hk.caritas.cz
trutnov.charita.cz 

 

Organizace provozuje terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Mgr. Lucie Matějovicová
Mírová 111, 435 21 Obrnice
Tel: 608 774 366
www.ocss.cz

P

 

Organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina vznikla v roce 2005 z potřeb samotných náhradních rodičů. Cílem organizace je podpořit vznik a rozvoj pěstounských i adoptivních rodin, a to ve spolupráci se státními orgány a dalšími institucemi.

Činnost je zaměřena na tyto oblasti:

 • Uzavírání dohod o výkonu PP a PPPD a doprovázení pěstounů a pěstounů na PD
 • Osvěta a informovanost veřejnosti v problematice náhradní rodinné péče
 • Poskytování poradenské činnosti stávajícím i budoucím náhradním rodičům
 • Organizování volnočasových aktivit a setkávání rodin

Mgr. Monika Dietrichová
zástupce ředitele, sociální pracovník
vedoucí klíčový pracovník
koordinátor vzdělávacích a sportovních aktivit

Hodějovická 2163, Pelhřimov, 39301
IČO: 270 15 106
tel: (+420) 739 014 224
ID datové schránky: 3vsjeme
email: info@pestvys.cz
www.pestvys.cz

Poradenské centrum pro rodinu a děti - „ÚSMĚV“, z.s. je samosprávná profesní organizace, založená 12. 12. 2012, která poskytuje poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze.

Chceme být partnery:

- pro všechny, kteří potřebují odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany
- pro řadu odborníků jiných profesí, podílejících se na ochraně práv ohrožených dětí
- pro subjekty, jako jsou obecní úřady, obce s rozšířenou působností a státní či jiné instituce

 

Poradna STROM byla založena v roce 2013 s hlavním cílem prosadit rodinnou mediaci, sociálně-právní poradenství a psychologické služby na Mostecku.

Hlavní aktivity jsou:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče

Eva Weissová
Ant. Dvořáka 2165/20, 434 01 Most
+420 723 871 732  
weissova@poradnastrom.cz 
poradnastrom.cz

PREVENT 99 z.ú. působí v Jihočeském kraji od roku 1999 a to zejména v rámci práce s dětmi a mládeží (sociální a jiné odborné služby pro děti a mládež), v oboru adiktologie (poskytuje sociální a terapeutické služby lidem ohroženým závislostmi) a vzdělávacích aktivit (pořádání konferencí, vzdělávacích kurzů a seminářů pro adiktology, sociální pracovníky, pedagogy atd.). PREVENT 99 z.ú. je vzdělávací institucí akreditovanou MPSV. Od roku 2013 zaměřujeme svoji činnost také na podporu pěstounských rodin a sociálně aktivizační služby pro rodiny.

 • Provoz sítě zařízení a programů zaměřených na prevenci, poskytování informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu závislostí.
 • Doprovázení, poradenství, vzdělávání a podpora pěstounských rodin.
 • Podpora rodičů při překonávání obtíží, které ohrožují zdravý vývoj jejich dětí.
 • Provoz zařízení a programů pro specifické skupiny dětí a mládeže.
 • Realizace vzdělávacích kurzů a seminářů v oblastech osobnostního rozvoje, adiktologie a sociální práce.

Mgr. Anna Němcová
Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Tel.:+420 607 770 655
E-mail:nemcova@prevent99.cz
www.prevent99.cz

R

Rodinné centrum Radost usiluje veškerou svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporuje, povzbuzuje a pomáhá ke zvládání aktuálních i dlouhodobých těžkostí a krizí v rodině. Poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. Mezi hlavní činnosti organizace patří:

 • Poskytování psychosociálních služeb pro rodiny v obtížné životní situaci
 • Psychologické poradenství, krizová intervence a terapie pro dospělé, páry, děti i rodiny
 • Výkon sociálně – právní ochrany dítěte v rozsahu pověření SPOD
 • Asistovaný kontakt
 • Asistované předávání
 • Rozvojové skupiny pro rodiče
 • Rozvojové a sociálně podpůrné vrstevnické kupiny pro děti a adolescenty
 • Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu
 • Péče o děti předškolního věku
 • Zajišťování pravidelných i jednorázových volnočasových a aktivizačních aktivit pro děti i rodiče
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích a výchovných akcí včetně lektorské činnosti
 • Pořádání kulturních akcí

Ředitelka: Mgr. Kateřina Bláhová

Sídlo organizace: Kpt. Nálepky 2393, 390 03 Tábor

IČ: 270 49 931

tel.: 775 779 323

info@rcradost.cz

www.rcradost.cz

Rodeza, z.s. je organizace, která má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Zaměřuje se na všechny členy náhradní rodiny. Těm poskytuje ucelený program, který je orientován na podporu a rozvoj dítěte, na pomoc a vzdělávání dospělých a na rodinu jako vztahovou a sociální síť. Je samozřejmé, že pracuje i s původní rodinou.

Náhradním rodinám nabízí:

Vlastním jménem právnické osoby uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Vzdělávání pro osoby pečující
Odborné rodinné poradenství
Asistovaná setkání s rodičem či jinou osobou
Komunitní vzdělávání v rodinách
Individuální přístup k dětem s neurovývojovými poruchami (ADHD)
Programy primární prevence (závislosti, násilí, sebepoškozování, zneužívání atd.)
Zastupování u soudních řízení a podávání návrhů příslušným obecným soudům
Rodinnou facilitaci
Mediaci a mnoho dalších služeb

Otakara Jeremiáše 1930/6

708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 04365291

Tel.: 774 949 890

E-mail: rodeza@seznam.cz

Provozovna:

Generála Svobody 280/24,

736 01 Havířov - Šumbark

www.rodeza.cz

Rodina svaté Zdislavy, z.s. je nezisková organizace zabývající se komplexní podporou a pomocí pěstounským rodinám a výstavbou rodinných domků pro pěstounské rodiny. Posláním Rodiny sv. Zdislavy, z.s. je doprovázet pěstounské rodiny formou konzultací, poradenstvím, vzděláváním a dalšími činnostmi, které vyplývají z Dohody o výkonu pěstounské péče. Cílem práce je zlepšovat funkčnost a odolnost pěstounské rodiny a zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících v náhradní rodině.

Mgr. Tereza Olejníková, DiS. 

sociální pracovnice

tereza.olejnikova@rodina-zdislavy.cz 
Solanec pod Soláněm 395
756 62, Hutisko-Solanec

IČ: 65469623

rodina-zdislavy.webnode.cz 

Aktivity organizace jsou od počátku zaměřeny na podporu náhradních rodin v regionu, a to jak rodin pěstounských, tak adoptivních. Realizované projekty vždy směřovaly především k podpoře dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách. S náhradními rodinami se potkávají na klubových setkáních, večerech pro maminky, víkendových pobytech či při terapeutických aktivitách.

Sdružení nabízí:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Doprovázení náhradních rodin
 • Facilitace případových konferencí
 • Služby pro náhradní rodiny
 • Vzdělávání pro náhradní rodiny
 • Terapeutické služby
 • Odlehčovací služby
 • Klubová setkání

Bc. Jana Lexová
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské meziříčí
Tel: +420 777 721 683
www.rodinaunas.cz

Rodina v centru vznikla v roce 2005 v Novém Boru a jejím posláním bylo sdružovat rodiče s malými dětmi. V roce 2009 významně rozšířila svoji činnost a profesionalizovala se díky realizaci projektu zaměřeného na slaďování pracovního a rodinného života. Od té doby pomáhá rodinám žijícím v Novém Boru a okolí, jejím cílem je být profesionální neziskovou organizací v oblasti sociální práce a poskytovanými službami posouvat hranice kvality života rodin žijících na Novoborsku a v jeho okolí.

Od roku 2012 Rodina v centru podporuje rodiny s náhradní rodinnou péčí na Novoborsku, kterým nabízí celou řadu aktivit. Zajišťuje individuální doučování pro děti v náhradní rodinné péči, besedy pro veřejnost za účasti pěstounských rodin, odborné konzultace, výlety otců a dětí z pěstounských rodin a celodenní setkání pěstounských rodin. Dále pracuje s rodinami ze sociálně vyloučeného prostředí. Poskytuje jim předškolní klub pro děti ve věku 3 až 6 let, odpolední volnočasový klub pro děti od 6 do 15 let a doučování.

Dominika Babáková
Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor
Tel.: +420 604 416 382
E-mail: babakova@rodinavcentru.cz
www.rodinavcentru.cz 

Rodinné centrum ROUTA bylo založeno v roce 2008 s cílem podporovat rodiny s dětmi z Čelákovic a okolí. Kromě přípravy volnočasových aktivit pro děti či organizování akcí pro veřejnost se sdružení orientuje na pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství a mezigenerační vztahy. Stále více věnuje pozornost náhradnímu rodičovství. Podporuje pěstounské a osvojitelské rodiny a žadatele, informuje o problematice náhradní rodinné péče.

Cílem centra je:

- Zvyšování veřejného povědomí o problematice náhradní rodinné péče.

- Zvyšování kompetencí pěstounů a osvojitelů.
- Zajištění podpory žadatelů o náhradní rodinnou péči.

- Zajištění podpory a odborné pomoci pro pěstouny při řešení obtížných životních situacích.

- Zajištění bezpečného kontaktu dítěte v pěstounské rodině s původní rodinou.

Služby centra jsou určeny:

  - Pěstounům a dětem v pěstounské péči.
  - Osvojitelům a osvojeným dětem.
  - Žadatelům a dalším zájemcům o náhradní rodinnou péči.
 -  Každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv.

Mgr. Vratislava Tomášková
Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice
Tel.: +420 731 172 650
E-mail: nahradnirodiny@seznam.cz
www.rc-routa.cz

Rozum a Cit, z. s. dlouhodobě pracuje s pěstounskými a ohroženými rodinami. Vedle samotné práce s cílovou skupinou podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Rozum a Cit zajišťuje komplex služeb pro pěstounské rodiny, tzv. „pod jednou střechou“. Doprovází je v nelehké životní roli náhradního rodiče, poskytuje poradenství, terapeutickou podporu dětem i dospělým, odlehčení, vzdělávání nebo asistované kontakty s biologickou rodinou. Vycházíme z přesvědčení, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Pokud tomu tak nemůže být ve vlastní rodině, snažíme se o maximální podporu náhradních rodin tak, aby zde dítě mělo možnost zakusit lásku a harmonické podmínky pro zdravý vývoj. Věříme, že náhradní rodinná péče má smysl. Z naší dlouholeté praxe totiž dobře víme, že dokáže z ohrožených a traumatizovaných dětí vychovat samostatné a schopné jedince, kteří v budoucnu povedou šťastný život.

Ředitelka organizace: Bc. Daniela Kuhnová

Sídlo: Na Výsluní 2271; 251 01 Říčany

Korespondenční adresa, vedení organizace: Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4

IČ: 70828181

email: rozumacit@pestouni-rac.cz

www.pestouni-rac.cz

S

Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.
Jsme lidským zázemím, kde mohou sdílet své starosti, problémy i úspěchy tak, aby postupně svůj život zvládali sami.
Nabízíme osvědčené, navzájem provázané programy.


Mgr. Aleš Kalina
Zborovské náměstí 2018, Pardubice 530 12
+420 739 284 308
kalina@dozivota.cz
dozivota.cz/o-nas 

 

Salinger, z.s. prostřednictvím aktivit jednotlivých středisek poskytuje pomoc a podporu dětem, mládeži, biologickým a náhradním rodinám. Naše klienty provázíme ve složitých životních situacích, společnými silami hledáme cesty k jejich řešení, usilujeme o jejich stabilitu a hájíme jejich práva a zájmy. Působíme v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Střediska Salinger, z.s.:

Stopa čápa prostřednictvím provázení náhradních rodičů a vzdělávání zájemců a žadatelů o náhradní rodinnou péči, pomáhá dětem v náhradní rodinné péči k příznivému vývoji a šťastnému dětství.

Triangl,  sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, podporuje rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které nedokáží sami vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější a klidnější cestu jejich životem.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí rady a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou poskytovány za účelem posílení samostatnosti a schopnosti zapojit se do běžného života.

Centrum Semafor je sociální služba nabízející pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, s níž si neumí samy poradit. Cílem centra je prostřednictvím nabízených aktivit posílit schopnosti rodiny při řešení této situace. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Mgr. Tereza Čejková, DiS., vedoucí střediska Stopa čápa
Třída Karla IV. 1222/25a, 50002 Hradec Králové
Tel. 773800292
www.salinger.cz

Naší snahou bylo vybrat pro Sdružení pěstounů název, který bude mít s jeho činností spojitost. Název Polárka byl vybrán podle hvězdy, která je pro její pozorovatele ze Země neměnná. V minulosti byla spolehlivým bodem pro mořeplavce a jiné cestovatele, kteří se podle ní na svých cestách orientovali. Posláním Polárky je doprovázet náhradní rodiče na cestě pěstounstvím a podporovat pěstouny v tom, aby byli se svými malými princi trpěliví. To proto, že jsou pro ně tolik důležití – děti se díky nim mohou přesvědčit o poutu, které pro ně bude bezpečné, a až jednou dospějí, budou moci znovu kráčet s jistotou.

Mgr. Anna Lazecká
Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava
+420 605 302 534
info@pestounipolarka.cz
www.pestounipolarka.cz

 

PODPORA PĚSTOUNSKÁ PÉČE: Komplexní servis služeb pěstounským rodinám – poradenské, psychologické, terapeutické, pedagogické, sociální, odlehčovací služby. Pokud o to pěstounské rodiny projeví zájem, mohou bydlet za zvýhodněné nájemné v jedné ze tří SOS dětských vesniček. 

PREVENTIVNÍ PÉČE: Organizace poskytuje odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Jedná se o zajištění preventivní péče rodinám s dětmi ve složité životní situaci, kterou sami nedokážou řešit. Cílem péče je stabilizovat rodinu a předejít odebrání dítěte. 

OKAMŽITÁ POMOC: SOS Sluníčko je zařízení s nepřetržitým provozem pro děti v krizové situaci, které vyžadují okamžitou pomoc (ZDVOP). Pomáhá rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat, a také zanedbávaným či týraným dětem. 

NÁSLEDNÁ PÉČE: Pro čerstvě dospělé klienty odcházející z péče pěstounů nebo z dětských domovů provozují SOS dětské vesničky Dům na půl cesty, kde se mladí lidé pod vedením sociálního pracovníka připravují na úplné osamostatnění.

Jindra Šalátová

Strakonická 98, 156 00 Praha 5 - Lahovice 

Tel. 212 246 212

detem@sos-vesnicky.cz

www.sos-vesnicky.cz

Sdružení STŘED poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci. Pomáhá rodičům zajistit takové podmínky v rodině, aby děti mohly vyrůstat v jejich péči. Podporuje rodiny, které budou mít nebo již mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče. Rodinám biologickým či náhradním poskytuje pomoc při řešení výchovných problémů dětí, které představují dlouhodobou zátěž jak pro děti, tak i pro rodiče. Nabízí preventivní programy pro ohrožené děti a dobrovolnické aktivity. Dále organizace zajišťuje jednodenní, krátkodobé i dlouhodobé stáže studentům a pracovníkům jiných organizací.

Linka důvěry:

775 22 33 11 (mobil)
568 44 33 11 (pevná linka)

www.elinka.iporadna.cz (chat)
linkaduvery@stred.info (e-mail)

Mgr. Martina Bártová
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
+420 775 725 655
email@stred.info
www.stred.info

 

Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí.  Hlavním cílem Programu pro pěstounské rodiny je rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči.

Slezská diakonie je právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, tedy tzv. "pověřenou osobou". V současnosti se v rámci Programu pro pěstounské rodiny (dále PPR) na základě uzavřených dohod věnuje téměř 200 pěstounským rodinám. 

Pro pěstouny, kteří mají se Slezskou diakonií uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, PPR zajišťuje především poradenské služby, vzdělávání, odlehčovací služby, odbornou pomoc psychologů a dalších specialistů či podporu při kontaktu s biologickou rodinou dítěte. Klíčové je, aby veškerá podpora pěstounských rodin byla individualizovaná, tedy „šitá na míru“ a přirozená, aby odpovídala skutečným potřebám pěstounských rodin a přitom co nejméně zasahovala do jejich přirozeného života.


Zdeněk Kašpárek
Frýdecká 34, Český Těšín
+420  606 832 551
pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz   
pestouni.slezskadiakonie.cz  

Sociální centrum pro rodinu v Žatci

Sociální centrum pro rodinu je neziskovou organizací s cílem poskytnou své služby a podporu široké veřejnosti, osobám v tíživé nebo sociální situaci. Věnujeme se jedincům i rodinám. Spolupracujeme s různými organizacemi, kde provozujeme vzdělávací a osvětové programy. Jsme tým zkušených odborníků. Činnost sociálního centra začala v roce 2010, tehdy pod Sedmikráskou Žatec. V roce 2017 se sociální centrum od Sedmikrásky Žatec oddělilo a začalo své služby poskytovat jako Sociální centrum pro rodinu.

Naším posláním je podpora lidem, kteří se ocitli ve složité situaci a hledají stabilitu. Pomoc při plnohodnotném prožití všech fází života jednotlivce a jeho rodiny, prohlubování mezigeneračního života, činností s dětmi, dospělými, rodiči, prarodiči a náhradními rodiči. Pomáháme přijmout nové rodičovství a posílit rodičovskou lásku a pomoc rodičům s péčí o dítě a s jeho výchovou. Zaměřujeme se na poradenské a vzdělávací služby v oblasti mezilidských vztahů a pěstounské péče. Pomáháme řešit obtížnou dluhovou situaci.

Středisko náhradní rodinné péče, spolek, se od roku 1994 zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem organizace je pomoci všestranně rozvíjet systém náhradní rodinné péče u nás a především umožnit, aby rodinná péče o ohrožené děti převládla nad péčí ústavní.

Usilujeme o to, aby

 • se zvýšil podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině,
 • se zkrátila doba pobytu dětí mimo vlastní nebo náhradní rodinu,
 • se zrušil současný systém ústavní péče,
 • rodinná péče měla vždy přednost před ústavní výchovou,
 • žádné dítě nezůstalo zapomenuto.

Služby Střediska jsou určeny především zájemcům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a osvojitelským rodinám.

PhDr. Věduna Bubleová
Jelení 91/7, 118 00 Praha 1

+420 725 756 505
info@nahradnirodina.cz
www.nahradnirodina.cz

T

 

Posláním TEMPERI, o.p.s. je podpora sociálního fungování osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Poskytované služby jsou zaměřeny na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.


Mgr. Hana Francová
Jar. Haška 1818/1, České Budějovice
Tel: 702 571 757
www.tempericb.cz

 

Jako nevládní a nezisková organizace, občanské sdružení, byla TRIADA-Poradenské centrum založena týmem odborníků v roce 2003. Smyslem založení organizace bylo vytvořit profesionální instituci, která bude rozvíjet činnost v souladu s jejím posláním a vytčenými cíli:

-Ochrana a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména rodin s dětmi.
-Podpora rodin s dětmi v tíživé sociální situaci zaměřená na ochranu práv a zájmů dítěte s cílem zabránit sociálnímu vyloučení nebo odstranit jeho příčiny a působit k opětovnému začlenění.
-Rozvoj aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti systému péče o ohrožené děti, zejména činností koncepční, metodickou a vzdělávací.

PhDr. Eva Rotreklová
Orlí 516/20, Brno
+420 774 409 907
rotreklova@triada-centrum.cz
www.triada-centrum.cz

 

Trialog vznikl z iniciativy tří občanů, kteří se rozhodli dávat část zisku ze svého podnikání na rozvoj občanské společnosti. Následně začali rozvíjet programy náhradní rodinné péče, s tím souviselo i poskytovaní psychologického poradenství a dalších sociálních služeb pro rodiny v obtížné situaci a také programy občanské poradny. 

Cíle Trialogu: 

 • Přispívat k prohlubování spolupráce mezi občanským sektorem, podnikatelským sektorem a sektorem veřejné správy.
 • Zprostředkovávat jednotlivým občanům, partnerským párům a rodinám s dětmi dosažitelnou informační, konzultační, poradenskou a mediační pomoc a podporu při řešení sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.

Činnosti Trialogu:

 • Pořádá semináře, kurzy a vzdělávací programy pro partnery a zajišťuje jim poradenský a informační servis.
 • Organizuje kulturně-společenské akce pro propagaci poslání a cílů Trialogu.
 • Zajišťuje pomoc při řešení sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.
 • Realizuje programy na podporu fungujících rodin a na podporu rodin ohrožených dysfunkcí či sociálním vyloučením.
 • Realizuje programy na podporu rodin osvojitelských a pěstounských a poskytuje jim konzultační a poradenskou pomoc.
 • Realizuje programy na podporu osamostatňování a sociálního začleňování dětí a mladistvých po dosažení zletilosti.
 • Zveřejňuje poznatky z realizovaných programů a dává je k dispozici pro informovanost veřejnosti.

Ing. Hana Jurajdová
Colova 17, 616 00 Brno
+420  723 570 151
jurajdova@trialog-brno.cz  
trialog-brno.cz 

U

 

Ulitu života, z. s. jako neziskovou organizaci jsme s kolegyněmi založily v roce 2019. Jejím posláním je poskytování služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, především v oblasti náhradní rodinné péče. Hlavním posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a pěstounů, kterým jsou tyto děti svěřeny do péče a navrátit děti umístěné do pěstounské péče do jejich biologických rodin, je-li to možné. Každé dítě, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči je podle zákona ohrožené a my se snažíme pomoci těmto dětem, které mají tak těžký start do života. Podporujeme pěstounské rodiny ve všech běžných i mimořádných situacích. Zajišťujeme pro ně vzdělávání a další služby tak, aby mohly naplňovat požadavky, které se na ně vztahují. Podporujeme vzájemné vztahy mezi členy pěstounských rodin, nabízíme psychologické a právní konzultace, odlehčovací služby, doporučujeme a kontaktujeme pro ně odborné služby. 

 

JUDr. Jana Horáková
sdílo: Zdiby, Roztocká 176, 250 66
provozovna: Žerotínova 32, Praha 3, 130 00
602 246 717
datová schránka: vijkhs2
horakova@ulitazivota.cz
www.ulitazivota.cz

V

 

Vteřina poté, z.s. byla registrována v roce 2012 a je skupinou lidí, kteří prošli ústavní péčí. Hlavní naplní činnosti této organizace je pomoc dětem a mladým lidem, kteří vyrůstají v dětských domovech. Coby nezávislá platforma chce prosazovat zájmy těchto dětí, zvyšovat jejich informovanost v oblasti práv a povinností, podpořit jejich sebevědomí a být prostředníkem v komunikaci s institucemi, které o podmínkách života v ústavních zařízeních rozhodují. Ústavní péči vnímá jako krajní alternativu, kterou by stát měl poskytovat pouze na přechodnou dobu a ve formě co nejbližší rodinnému prostředí.

Působení:

 • Advokační činnost
 • Výjezdy do dětských domovů
 • Edukační činnost

Michal Ďorď

Spolupředseda spolku

Sámova 6, 101 00 Praha 10

+420 608 510 782
info@vterinapote.cz
www.vterinapote.cz