Analýza čerpání příspěvku na doprovázení

Od 1. ledna 2013 byly novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, stanoveny práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče. Pěstounům vznikl nárok na pomoc při naplňování těchto práv a povinností. Služby jsou poskytovány na základě dohody o výkonu pěstounské péče, kterou náhradní rodič uzavírá dle svého uvážení buď s příslušným úřadem, nebo pověřenou osobou („doprovázející organizací“). Uzavření dohody je povinné.

Služby na podporu výkonu náhradní rodinné péče jsou zajišťovány státním příspěvkem na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek byl stanoven na 48 000 Kč na rok na jednu dohodu resp. 4000 Kč za každý měsíc dohody. Od té doby nebyl tento příspěvek valorizován. Dle finanční analýzy dobré praxe doprovázejících organizací však průměrné náklady na jednu rodinu činí 76 000 Kč. Má-li být péče poskytována kvalitně, ale zejména efektivně, s reálných dopadem na rodinu, musí dojít k navýšení státního příspěvek na výkon pěstounské péče na tuto částku.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.